Kármelita Imanap, március 15: Egy mindenkiért, Mindenki egyért!

Üdvös, ha imádkozunk az előttünk levő hónapért, a választásokért, s az utána következő hónapokért is.
Nekünk Kármelitáknak ez Istentől kapott küldetésünk is, hiszen jövőnk múlik azon, mennyire adjuk át magunkat, s minden honfitársunkat Isten Irgalmának, Szeretete kiáradásának.
Európa valóban nagy veszélybe került, sokan még most sem látják, hogy milyen következménnyel jár a Kereszténység erősödő elnyomása… az iszlámmal egy szintre lefokozása.., s annak az erkölcsi romlásnak erőltetése, mely gyökeresen mondd ellent az Evangéliumnak, s minden olyan értéknek, melyért Krisztus Urunk vérét ontotta a Keresztfán.

Az imádság módját azonban rábíznám mindenkire, ki-ki hogyan teszi ezt a Szentlélek indításaira figyelve.

Március hónap 15.-én, újra imanap lesz a Kármelért!

Senki ne maradjon ki a kegyelmek áradásából!
Ezen a napon, – amint ezentúl minden hónap 15.  napján – imádkozunk egymásért;
közösségeinkért, új hivatásokért, egységben Nővéreinkkel, a Magyar Kármel Lelki-családjának jövőjéért, úgy, ahogy a Szentlélek indításait ki-ki éppen hogyan tudja követni.

A felajánló Szentmise 21 órakor kezdődik;
melyben Szűz Mária Szeplőtelen Szívébe ajánlom minden közösségünket, s közösségeink valamennyi tagját,
hivatását, jövőjét, küldetését, a közösségeink együttműködését, s teszem ezt, a nekem adatott lelki hatalomnál fogva,
több paptestvéremmel, s az Égi Kármel Lakóival egyesülten, ahol az Ég és a Föld összeér..

Kérdezték többen, hogy a Kármelért való imádságba kiket szabad felkérni?
Különösen erős az idősebb testvérek imáinak, szenvedéseinek felajánlása, ezen a napon kifejezetten hívom Őket erre a misszióra, melyet Isten nagyon megáld!
Bárkit fel lehet kérni, hogy imádkozzon Velünk – Értünk, aki szereti a Kármelt, a Lelkiségünket, a küldetésünket.
Jó, ha minél többen imádkozunk; hiszen ha 2 -3 összegyűltök a nevemben, mondja Jézus, akkor …

Veni Creator Spiritus; egyesítsd szíveinket az imádság erőterében!
Veni Creator Spiritus, egyesítsd szíveinket Kármel Ékessége és Királynéja Szívével!
Tedd azzal a hatalommal és erővel, mellyel cselekedted ezt Szent Teréz Anyánk Szívével!
Tedd úgy a miénkkel is, – mégpedig Jézusért, az Ő terveinek megvalósulásáért életünkben, közösségeinkben!
Tedd ellenállhatatlan gyöngédségeddel, szentségeddel, szelídségeddel!
Purifikálj bennünket, hogy egyre alkalmasabbak legyünk Isten Országa építésére!
Purifikálj bennünket, hogy mi is egyre jobban ki tudjuk mondani Istennek Igenünket,
ahogy tette ezt, s élte Isten Anyja; Mária. Ave Maria Ave Maria Ave Maria

Imádsággal, szeretettel: + András József

IMASZÖVETSÉG MAGYARORSZÁGÉRT

Kedves Testvérek!

Arra hívunk benneteket, hogy lélekben hordozzuk együtt Magyarországot, vigyük Jézus trónja elé 30 napon keresztül a választásokig! Imádkozzunk, hogy Isten nagy dolgokat tudjon véghez vinni a magyar népen, szíveinkben, gondolkodásunkban és kapcsolatainkban. Történelmünk bizonyítja, Isten meghívta a magyar népet arra, hogy tanúságot tegyen Krisztus keresztjének az erejéről és győzelméről. Hisszük, hogy Isten erre hív minket ebben a mostani időben is!

Kérjük, hogy továbbítsátok ezt a levelet ismerőseiteknek, barátaitoknak, az imacsoportok tagjainak, hogy együtt imádkozzunk!

IMA MENETE

1.    Hívjuk a Szentlelket és kérjük ajándékait a pünkösdi szekvenciával
Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből éreznünk fényességed sugarát!
Jöjj, szegények Atyja, Te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át!
Édességes vigaszunk, drága vendég szomjazunk, édes lélekújulás.
Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás.
Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy!
Ihleted, ha fényt nem ad, emberszívben ellohad minden érő, minden ép!
Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet!
Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg!
Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet!
Jámbornak jutalmazást, engedj boldog kimúlást: mindörökké mennyeket!

2.    Imádkozzuk Pio atya ellenállhatatlan kilencedét a következő szándékokkal:
1. Jézusom, Te mondod: „Kérjétek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak néktek.” Íme, most zörgetek, keresek és kérem a kegyelmet, hogy: …
A magyar nép tartson bűnbánatot és teljes szívvel térjen meg Istenhez, keresse az Ő arcát és az Ő akaratát, és cselekedje meg az igazság és a szeretet cselekedeteit!
Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség…Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

2. Jézusom, Te mondod: „Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.”
Íme, most a Te nevedben kérem az Atyától a kegyelmet, hogy: …
Áldd, erősítsd és óvd meg népünk egyházi és politikai vezetőit, hogy örömmel és bizalommal tudják építeni a Te Országodat és vezetni a magyar népet; Te legyél az Igazság és Bölcsesség számukra!
Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség…Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

3. Jézusom, Te mondod: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.”
Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodom, és kérem a kegyelmet, hogy: …
Kérjük a tisztánlátás, egység és béke ajándékát nemzetünk számára, hogy újjászülessen és meggyógyuljon országunk, és azzá váljon, aminek Isten megálmodta.
Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség…Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

Vége:
Jézusom Szentséges Szíve, légy irgalmas hozzánk! Add meg nekünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, a Te és a mi gyöngéden szerető Édesanyánknak a közbenjárására a kért kegyelmeket!
Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk! Magyar Szentek, könyörögjetek érettünk!

3.    Adjunk hálát előre, saját szavainkkal a meghallgatott imáért!