SÜRGŐS FELHÍVÁS-Imalánc a lengyel példát követve Magyarországon is

KAPTAM ,KÜLDÖM!

Sziasztok!


Egy keresztény testvérem küldte ezt a felhívást, a Szentlélek sugallatára.
Terjesszétek, nyomtassátok ki, beszéljétek meg a közösségeitekben, papjaitokkal! Kapcsolódjatok bele!
Nagy a támadás és erős minden területen. Ha a lengyeleknek sikerült, nekünk is sikerülhet ez az imahadjárat!
Isten dicsőségére, országunkért és a lelkek megmentésére!


10Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. 11Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. 12Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.
13Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. 14Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, 15felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. 16Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. 17Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. 18Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek…”


Kedves Testvérek!

2017.12.08-án déli 12 órakor, a Szeplőtelen Fogantatás napján imádkozzuk mi is az egész országban a rózsafüzért!

Az Engesztelő rózsafüzért imádkozzuk a magyar határainkon, a templomokban és otthon.
Az Irgalmasság rózsafüzérét Magyarország békéjéért és minden magyar ember megtéréséért.
A Szeretetláng rózsafüzért, hogy a Szent Anna réten minél előbb felépüljön az engesztelő kápolna Világ Győzelmes Királynője tiszteletére.
A Fájdalmas rózsafüzért Európa és a világ békéjéért, miniszterelnökünkért,a kormányért. Az idegen szívűek hatalmának megtöréséért.

Kérlek benneteket, juttassátok el minél több emberhez ezt a felhívást!
Kérem visszajelzéseteket, kik, hol, hányan tudnak bekapcsolódni ebbe az imahadjáratba!
Imádságos szeretettel:

Erdeiné Papp Margit

Tel.:0670-6138-711

Hittel,reménnyel és szeretettel Hozzád fordulunk Szép Szűz Mária, Angyalok és a Világ Győzedelmes Királynője.
Kérünk,terítsd ránk palástodat,védelmezz meg minket minden látható és láthatatlan ellenséges támadástól,hogy nemzetünk, a Te jogos és örökös tulajdonod fennmaradhasson!
A ránk váró nehéz időkben az a remény éltet, hogy szentjeinkkel és Szent Angyalaiddal védelmezel minket. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején.
Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
mindenkor dicsőséges és áldott Szűz.
Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk,
engeszteld meg nekünk szent Fiadat,
ajánlj minket szent Fiadnak,
mutass be minket szent Fiadnak.
Ámen.


Portugália Őrzőangyala, a Béke Angyala által tanított ima (Fatima)

Istenem hiszek Benned, imádlak Téged,
remélek Benned és szeretlek.
Bocsánatért esedezem Hozzád mindazokért,
akik nem hisznek Benned, nem imádnak,
nem bíznak Benned és nem szeretnek.

(Portugália Őrzőangyala, a Béke Angyala tanította ezt az imát
a három fatimai gyermek látnoknak 1916 tavaszán, majd hozzátette:
“Így imádkozzatok! Jézus és Mária Szíve kegyesen fogadja imáitokat.”)


Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Ámen.

IMA HALOTTAKÉRT

Végtelenül jóságos, irgalmas Úristen! Könyörülj minden meghalt hívő lelkén, kik még a tisztítóhelyen szenvednek.
Engedd, hogy kínjaiktól megszabaduljanak és örök birodalmadba felvétessenek. Annak pótlása végett,
amivel ezek igazságodnak még tartoznak, felajánlom neked mindazt, amit Szent
Fiad e földön tett és szenvedett. Fogadd el, legkegyelmesebb Atyám, azok mulasztásaiért és hanyagságaiért
Szent Fiad jótetteinek és érdemeinek sokaságát; azon méltatlanságokért pedig, melyekkel téged illettek,
Fiadnak kínjait, fájdalmait, sebeit és szenvedéseit, melyeket azokért elviselt; és ama büntetésekért,
melyeket még el kell viselniük, a keserű halált, melyet Szent Fiad érettük szenvedett. Engedd,
hogy Fiadnak azokért is kiontott drága szent Vére tisztulásukra, enyhülésükre és szabadulásukra szolgáljon.
Mutasd meg irántuk, mennyei Atyám, végtelen irgalmasságodat, és vedd fel őket magadhoz az örök boldogságba,
hogy Téged a mennyben szentjeiddel együtt szüntelenül dicsérjenek és magasztaljanak.
Ámen.

JÉZUS KRISZTUS DRÁGA SZENT VÉRE, MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT!

Szövegközi kép 1

Jézus Krisztus nevében most elvetem a gonosz csábító varázsának minden formáját, és nem engedem, hogy a bűn uralkodjon rajtam. Elutasítom a sátánt, az ő mindenfajta működését és üres ígéreteit. Mennyei Atyám, kérlek, bocsáss meg nekem, rokonaimnak, őseimnek, mivel megengedtük, hogy Jézus elleni gonosz erők uralkodjanak bennünk. Elutasítok minden nyitottságot és kíváncsiságot az okkultizmus iránt, minden hamis imádatot és a mágia minden ígéretét. Elutasítok minden olyan erőt, amely Isten erején kívül van, és minden olyan tiszteletet, áhítatot, amely nem adja meg Jézusnak, mint Isten Fiának az igazi tiszteletet. Jézus nevében megtörök minden átkot, amely ellenem vagy családom ellen irányul, és megállítom azoknak az átkoknak a folyamatát, amelyek esetleg őseimen keresztül rám, ránk szálltak. Szerető Istenem, tisztíts meg engem és családomat a gonosz lélek minden szennyétől és mesterkedésétől! Köszönöm, hogy megszabadítottál. Ámen.
Úr Jézus Krisztus, az Örrökkévaló Isten Fia!
Könyörülj rajtunk, bűnösökön és űzd el tőlünk a sötétség démonait!
Hála legyen Néked, Örökkévaló Mennyei Atyánk, hogy a Te Szent Fiadban megjelent a Te Világosságod a Világban! Ámen!
Drága jó Úr Jézus!
Te, aki az egész világ terhét vetted a vállaidra, segíts elhordoznunk mindennapi terheinket! Ámen!

 

 

NAGY LÉLEKMENTŐ-háló ima

KÜLÖNÖSEN MINDENSZENTEK ünnepének hónapjában NAGY LÉLEKMENTŐ-háló ima

(Esti utolsó imádságnak ajánlott)

Ó MÁRIA, TE „SZEPLŐTELENFOGANTATÁS”!

URUNK Anyja lettél, a Szent Átváltozás Anyja. Mint az Egyház Anyja rendelkezel kegyelmi kincsei fölött: a VILÁGMINDENSÉG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJEKÉNT ISTEN kincstárnoka vagy.

Nyisd meg a Mennyei ATYA Kezeit minden átváltoztató kegyelmi kiáradásra, hogy az embereket már földi haláluk előtt az ISTENI IRGALMASSÁG megragadja és a hídon át az Örök Boldogság Honának túlsó partjára érkezzenek.

Nyisd meg, ó Anyánk FIAD JÉZUS KRISZTUS SZÍVÉT minden szentmise és imádság révén, hogy minden valamiképpen beismert bűnt eltöröljön és ISTEN Megbocsátásának kegyelmeit az Ítéletnél levonja.

Végül pedig nyisd meg, ó Anyánk a vigasztalás minden forrását azoknak a tisztuló lelkeknek, akik bűnbánatban és elégtételben súlyos terhet hordoznak. Adj azonban vigaszt a Földön hátramaradottaknak is, hogy higgyenek a szeretteikkel való viszontlátásban az örök MENNYEI ATYA HÁZÁNAK rejtettségében!

Szenteld meg a lélek és a test átváltozását, és tedd békéssé és reményteljessé őket, mert ez ISTEN AKARATA és irgalmas szeretete a mi üdvösségünkre.

Hála és köszönet!

Ámen.

Örökimádás Veszprémben

Az idők jeleit figyelve elérkezettnek látjuk az időt, és szükségesnek, hogy templomunkhoz kapcsolódóan elindítsuk az Oltáriszentség állandó imádását.

Mély meggyőződéssel hisszük, hogy napjaink felmerülő összes kérdésére egyedül Jézus Krisztus tud biztos választ adni; az eszmék zűrzavarában biztos utat mutatni; hite hagyott világunkban egyedül ő tud újra hitet ajándékozni; eltévedt embertársainkat visszavezetni Istenhez.

Ahhoz, hogy gyógyító-, üdvözítő tevékenységét kifejthesse bennünk, hitet kér tőlünk, s hogy ezzel a hittel bízzuk rá életünket, minden dolgunkat először Vele beszéljük meg.

Erre ad alkalmat az Oltáriszentségben áldott jelenlétével és közöttünk létével. Ezért fontos számunkra, hogy életünk részévé tegyük az Oltáriszentség látogatását, imádását a szentmiseáldozat idején kívül, a heti 168 órából 1 órát Vele töltve.

Az állandó Szentségimádás éjjel-nappal ezt akarja megvalósítani.

Legyünk nagylelkűek az Oltáriszentségben köztünk élő Jézushoz. Ajándékozzunk Neki hetente egy órát, és Ő megújítja életünket, növelve hitünket, erősítve reményünket, visszavezetve minket az „első szeretethez”.

A heti időpont meghatározása segít bennünket a rendszerességben, mi pedig ezzel tudjuk segíteni az állandó szentségimádás fenntartását; biztosítva, hogy az Oltáriszentség ne maradjon egyedül, őrizetlenül.

A késő esti – éjszakai – és hajnali óráknak külön értéke van. Ezekben az órákban az ember fogékonyabb az isteni kinyilatkoztatásra. Akik ezekben az órákban tudnak virrasztani egy órát, azokat külön szent örömben részesíti az Úr.

Az állandó szentségimádás fenntartása által mindnyájunk életére áradjon áldás és kegyelem, hadd lehessünk mi magunk is áldássá.

  1. október 26-án, csütörtökön este 18.00 órakor Dr. Márfi Gyula érsek úr szentmisét mutat be, majd ünnepélyesen kihelyezi az Oltáriszentséget imádásra az Örökimádó kápolnában.

Erre az alkalomra is szeretettel várjuk a Híveket!

 

 

ÁLLANDÓ SZENTSÉGIMÁDÁS

Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom Veszprém

(a főbejárattól jobbra)

Regisztráció: a templomban kihelyezett íveken, vagy

Telefonon: 88-328-408, vagy

Honlapunkon: www.magyaroknagyasszonyaplebania.hu

„Örökimádás” menüpont.

Örökimádás Veszprémben

A Szent Vér-kápolna felújítása 2006-ban Bp. III. ker. Doberdo út

Pataki Mihály Mária (Piusz testvér)

Faforgácsok és a Szentvér-kápolna

Piusz testvér meséli el hivatása kibontakozásának történetét, és azt, hogyan fonódik ez egybe Isten gondviselő szeretetében a Szentvér-kápolnával.

(Megjelent annak idején a http://szeretetfoldje.hu/n

Aktualizálva, kiegészítve a kápolna egyházi funkcióba vételére 2017 október 6.)

 

 

/Első forgács. /

Az 1970-es évek végén történt. Pontosan csak az ügyeletes csoportfőnökség a megmondhatója, hogy napra, percre mikor is. Akkortájt, talán havi rendszerességgel Dienes Valéria gondolkodó – mozdulatművész, felnőtt korában Istenhez megtért filozófus, (Bergson; időelméletét; tovább vivő, Prohászka Ottokár püspök úr lelki gyermeke, lelki társa, élete végén misztikus engesztelő testvérünk) – magnófelvételeken megőrzött csodálatos elmélkedéseit hallgattuk. Ekkor és ott tapasztalhattam életemben először, a keresztény kisközösség lelket-, szívet felemelő csodáját. Az „L”-alakú kicsiny hálószobában nyolcan-tízen áhítattal hallgattuk a ragyogó minőségű felvételeket, mindannyiunknak az volt az érzése, mintha, maga Vali néni „élőben” olvasta volna, mély, művészi igényességgel, szeretettől átitatott fejtegetéseit, eszmélkedéseit, vallomásait…Történt egyszer, hogy az ötvös házigazda Péter – szokott lelkesedésével. – teaszünet lévén, érdekes történetet mesélt: egy teljesen vallástalan fiatalember megtéréséről. Tudnivaló előzményként elmondta, hogy valahol, Óbudán, a Kiscelli múzeum mellett van egy keresztút, ahol a hagyomány szerint keresztény vértanuk haltak meg. Az itt lévő erdei úton rendszeresen futott ez a fiatal sportoló. Azaz, futott volna, ha nem lepte volna meg valamiféle rendkívüli, titokzatos érzés. Hangulata, a keresztút állomásai előtt megsúlyosbodott olyannyira, hogy a futása is lelassult. A váratlan és fura lelkiállapot egyaránt vonzotta és taszította, de az érdeklődése mindig újból és újból visszahívta. Addig-addig „kocogott” a hajdan-volt vértanuk útján, mígnem, komoly késztetésnek engedve, érdeklődni kezdett a kereszténység iránt, majd megtért… Ekkor még TSZ ár-felelősként vidéken dolgoztam, irodakukacként, szenvedtem a sok értelmetlen, de kötelező adatolás miatt. A fához, mint átalakítandó anyaghoz, még nem sok közöm volt.

/Második forgács. /

A dicsőséges államszocializmus a nyolcvanas évek elején elérkezett abba a szakaszába, amikor az ország lakosságának túlnyomó része, a megtollasodás izzadságszagú taposómalmát hajtotta éjjel-nappal. A senkiházi, de nagyhatalmú vezetők külföldön költötték el a ”közöst”, a pórnép pedig a GMK-ban, háztájuóikban, garázsbutikokban hajszolta az aprópénzt. A magyarság, nyaralás helyett a „bódé-dűlőn” törte az ugart, otthonok helyett belakhatatlan, vakolatlan óriás-romokat épített zsíros kenyerén koplalva és évekig várt a „kocka-Ladára… A központi figyelem lazulása lehetővé tette, hogy a szellemi-lelki és kulturális élet kissé felélénküljön. Az UVATERV hatalmas kultúrtermében; – munkatársaim segítségével – kiállítást rendeztünk olajképeimből, tusrajzaimból, fa és kerámia kisplasztikákimból.

Általános volt a meglepetés. A látogatók – a látottak alapján – idős, érett embert gondoltak volna helyettem. /Akkor harmincnégy éves voltam. / Festő barátom Árpi, meg is jegyezte: – Elég pofátlanság, ilyen fiatalon, összegyűjtött életmű /retrospektív/ kiállítást rendezni! Másrészt az is mondta – pipáját hosszan megszívva: – Ezek a képek a Csend Világáról tudósítanak és ez a Világ valahol létező valóság. Egyébként a képeimet szimbolikus nonfiguratív csoportba sorolta.

Meglepetés volt számomra az is, hogy a látogatók, hasonló gondolatot, hangulatot érzékeltek az egyes művek előtt, mint én, amikor azokat készítettem. Az ünnepélyes megnyitón megszólított akkor még távoli ismerősünk, Gyuri bácsi és kérdezte: – Tudom-e, hogy mit festek? – Azt hiszem, tudom – válaszoltam. – Mágikus képek ezek, akarsz ezekről többet tudni? – kérdezte. /Természetesen akartam…/

Ida néni telefonon jelentkezett. Kicsi lakásába feleségemmel együtt meghívott bennünket és órákig lelkesen áradozott a saját és az én alkotásomról, mivel ő is „kolléga”, műkedvelő festő volt. A falakat, de még a bútorokat is ellepték az élénkszínű kisebb-nagyobb olajképek. Meleg, bensőséges barátságba kerültünk. Hamarosan kiderült, hogy mélyen hívő keresztyén testvér, aki magánszorgalomból a nagytiszteletű Joó Sándor tanításait írja le magnófelvételeiről, rendszerezi és gondozza azokat. El is látott bennünket, ezekkel a lelki olvasmányokkal, hallgatni valókkal…

Egy alkalommal, csak egyedül voltam nála látogatóban, és kissé panaszkodhattam arra, hogy elég nehezen hordozom a mindennapi teendőimet, amikor váratlanul arra kért; – hogy maradjak kicsit csöndben, mert imádkozni fog… Benső összeszedettségéből néhány perc múlva felbukkanva, visszatérve, csodálkozva ismételgette: – Nagyon egyedül van, te segíts rajta! Nagyon egyedül van, te segíts rajta! Jézusom, hogyan tudnék én segíteni rajta? – kérdezte, most már hangosan folytatva az imént a lelkében fogant párbeszédet… Ida néni volt az életemben az első testvér, akiről kiderült, hogy Jézus hangját képes magában felkutatni, megérteni és indíttatásai szerint élni.

/Harmadik forgács. /

A festmény kiállítás „utóhatásaként” – feleségemmel együtt – bekapcsolódtunk a legkülönbözőbb szellemi és lelki irányultságú kisközösségi áramlatokba. Megismerkedtünk a Szeretetlánggal és ennek kapcsán kinyomtattunk és kiosztottunk néhány ezer imafüzetet, mely az Irgalmas Jézusról, a Szent Arc tiszteletéről; és Jézus Szent Sebeiről, Szent Véréről szólt. Az utóbbi füzetből rendszeresen el kezdtük imádkozni a Szent Sebek Rózsafüzért és a Szent Vér litániát. Az irodai semmittevést megunva, kétkezi, betanított munkásnak jelentkeztem a falubéli kárpitos üzem asztalos műhelyébe. Másokkal ellentétben, amikor pihenni lehetett, én a csiszológépet nyúztam és mindenféle érdekes fadarabbal, kísérleteztem…

 

Beteg anyósom hozzánk költözött, ezért szintén beteg feleségemnek segítendő, 1984 nyarán felmondtam, és otthon kezdtem kialakítani – egyelőre csak barkács szinten – asztalos műhelyemet. Ekkortájt befogadtunk egy otthonról elcsatangolt fiatalembert, aki az Ecclesia Szövetkezet eladója volt. Elmesélte nekünk, hogy a boltban sokszor keresnek üres fakereszteket, de mivel nincs, ezért majd ő fog gyártani nekik. Miután papájával kibékült, és nagy nehezen haza költözött, ötletét ”elorozva”, magam kezdtem el fakereszteket gyártani és az Ecclesia Szövetkezetnél forgalmazni. Így lettem és azóta így vagyok, a mai napig is „keresztgyártó kisiparos”.

Elkezdtem Árpád barátomnál, aki akkor még népművész ifjú mestere volt, inaskodni és a saját műhelyemet is komolyabban berendezni. Közben összeismerkedtünk a Szeretetláng kapcsán Péterrel, aki történetesen asztalos volt. Meghívtam műhelyembe, ott is maradt vagy hat-nyolc évig. Sőt még a fia is nálunk kezdte el önálló vállalkozását kiépíteni. Sokat tanultam tőlük. Az Ecclesia Szövetkezeten keresztül megtaláltak a megrendelők és így alkalmunk nyílt több kápolna berendezésének megtervezésére, elkészítésére…

/Negyedik forgács. /

A harmadik évezred kezdetén, 2006 tavaszán levélben hívtak a „szeretetlángos” testvérek arra, hogy „majd ősszel, közösen zarándokoljunk el, az óbudai felújított Szentvér kápolnához.” Érdekes módon, ezúttal felkeltette az érdeklődésemet ez a közelünkben lévő ismeretlen kegyhely.

/Ötödik forgács. /

A történések búvópatakja nyáron „folytatódott”. Este telefonüzenetet kaptam, hogy hívjam fel a III. Kerületi Önkormányzat Beruházási osztályát. Sürgős! Kedves feleségem – szokásához híven – óvni akart, mondván: – Annyi a munkád, nehogy valamit elvállalj! Másnap megtudtam, hogy Óbudán kellene egy kápolnába némi berendezést alkotni. Oly rövid a határidő, és oly kevés az erre a célra felhasználható pénz, hogy reám gondoltak. (Kiderült, az osztályvezető úr, a felesége iskolájából már ismerte a munkámat, mert ott már hasonló körülmények között, sikerült egy hónap alatt egyedi bútorokkal „berendezni” az iskola új kápolnáját, /természetesen hitelre! /. Megkérdeztem; – Véletlenül nem a Szentvér kápolnáról lenne szó? – Holnapra majd kiderítem – volt a válasz. Természetesen, /természetfeletti módon/ az volt! Bizony, kápolna-ügyben, roppant jól értesültnek tűnhettem a hivatalban – gondoltam – bensőmben pedig meghatódva körvonalazódott ki az a sejtelem; „ebben a kápolna ügyben talán nekem is szerepem lesz” …

/Hatodik forgács. /

Hamarosan kiderült, mi is a feladat. Huszonegy nap alatt kellett két padot és oltárasztalt készítenem, hogy amikor Kis Rigó László püspökúr újból felszenteli a kápolnát, ne kongjon üresen. A beruházási osztályvezető úr elvitt kocsijával a helyszínre. Ez a III. kerületi Doberdo út, a régi Bécsi úttal párhuzamos erdei sétáló volt, a Kiscelli múzeum alatt. Csak ámultam-bámultam, hogy 200 m-re a forgalmas, villamos-robogásos főúttól, hogyan létezhet ez a hamisíthatatlan erdei csendsziget? Ekkor és ott találkoztam először, a korábbról hallott csodás keresztúttal. Egészen a három kőkeresztig lehetett gépkocsival megközelíteni a kápolnát. Itt volt, a nemrég felújított kőoszlopsorból álló keresztút utolsó állomása. Innen már, csak lépcsősoron, gyalogosan lehetett leereszkedni az erdei úton. A kis kápolna körül szorgosan dolgozó munkások iparkodtak, terepet rendeztek, kőzúzalékot terítettek, kapaszkodó korlátsort szereltek. Bemutattak az „éppen ott lévő” beruházó vállalat vezetőinek, telefoncsere, megállapodás: – aztán időben kész legyek! – kötötték a lelkemre. A kápolna ajtaja tárva-nyitva, kívülről-belülről ragyogóan felújítva, szerszámokkal, kézi-gépekkel tele pakolva. Örömmel nyugtáztam, hogy az egymagában árválkodó kis épületben még áram is van. A munkásokat felügyelő művezető kedvesen tájékoztatott a tudnivalókról, elmondta, hogy a kápolna oltára alatt lévő kutat, forrást „becsatornázták”, és az út alatt kivezették. Egy vallásos ukrajnai, de valójában magyar munkástól azt is megtudtam, hogy az óbudai Szentháromság plébániához tartozik a Szent vér kápolna.

/Hetedik forgács. /

Tavas plébános úr kedvesen fogadott. Tulajdonképpen tőlem tudta meg, hogy mi is történik a kápolna körül. Tarlós István polgármester úr, hivatalából távozandó, mintegy búcsúzásként, szerette volna ezt a csövesek és csavargók által rettegésben tartott, elhanyagolt környéket ismét a kerület vérkeringésébe bekapcsolni. A rendezési terv már évek óta szerepelt a költségvetési tervezetekben, de ez idáig mindig elbukott. Nem így 2006-ban. Annak ellenére, hogy bár még meg is emelték vagy tíz millióval a beruházási költségeket, a szocialista többségű képviselő testület ezúttal megszavazta azt. Közben a plébános úr elmesélte; hogy mily óriási az egyházközség területe, és a hajdanvolt békeidőben míderre több mint tíz pap volt, és most csak egyedül van… Ő a kápolnáról csak annyit tud, hogy elkérték a kulcsát, hogy megigazítsanak a tetőn néhány cserepet.

Igen, valóban így indult a dolog. Csakhogy, amint megbontották a tetőt, a kivitelezők észlelték, hogy a gerendák elkorhadtak. Ezért lebontották és kicserélték. Az új ácsolatra már sajnálták visszatenni a régi cserepeket, azokat is lecserélték. Majd következett a külső, a belső tatarozás, a hiányzó kovácsoltvas díszítés kiegészítése, forrás befoglalás, elvezetés, padlóburkolás stb. Az egyik szeretetből meghozott áldozat, hozta másikat… Így történt az, hogy a csodálatosan felújított kápolna még a mesterembereknek is üresnek hatott, mikorra már az idő is, a pénz is elfogyott…

A plébános úrral megbeszéltem az elképzeléseimet, ő örömmel nyugtázta forrásban lévő gondolataimat, gondjaimat. Magyarul azonnal érzékeltem, SZABAD KEZET KAPTAM. Régi közösségi múltamból tudtam; „ha valaminek nincs gazdája, akkor nekem kell az élre állnom.” Úgy is lett!

/Nyolcadik forgács. /

Nem részletezem a 21 napnyi csodát. Ezúttal és látszólag, mindenben egyedül maradtam. Míg, korábban csak társakkal tudtam ilyen nagy munkákat megvalósítani, most kizárólag magamra voltam utalva. A tervezés, az anyagbeszerzés, újabb komolyabb gépek vásárlása, a közben befutott rendkívüli keresztmegrendelések, a járatlan utakon való tévelygések mind-mind a nyakamba szakadt. Mégis, kegyelmek, apróbb és nagyobb csodák özöne segített. Igyekeztem alkatomtól és szokásomtól eltérően összeszedetten élni, dolgozni. Korán feküdtem, hajnalban keltem. Minden nap mentem Szentmisére. A legváratlanabb helyzetekben és személyektől érkezett a megoldás és a segítség! A legnagyobb ajándék pedig az volt, hogy félszegségemet levetkőzve határozottan tárgyaltam, döntöttem, intézkedtem, és ami a legfőbb, nyugodtan, minden kétkedés és bizonytalankodás nélkül dolgoztam, dolgoztam… Tizenhárom „berendezési tárgyat” sikerült elkészítenem. /Oltár, oltárkép, olvasó állvány, húsvéti gyertyatartó állvány, nagy fali kereszt, forrástakaró dísztető, szék, hat támlás pad, lakkozott, nyers-színű, gyalult-csiszolt fenyőből. /

/Kilencedik forgács. /

A felszentelés hétköznap, szerda délelőtt volt. Az elsők között érkeztem, mert még a hajnalban elkészült dolgokat el kellett helyeznem. Sorba jöttek a „hivatalosak”. Hárman is hozzám jöttek megkérdezni; – Bocsánat, de elfelejtették: hogy is hívnak? /Az atya, a kivitelező vezető úr, a Beruházási vezető úr. / Mindenki – magamat is beleértve – meg volt lepődve! A kis kápolna, az általam készített berendezéssel együtt, igazán megkapó volt. Három TV társaság egymást és a mintegy harminc hívőt kiszorítva ott tülekedtek az apró kápolnában. Ezúttal bátortalanságomat legyőzve befurakodtam az ünnepségre, a felszentelésre a meghívót tekintélyes vendégek társaságába, és egy felvevőkamera árnyékában hallgattam az átadási beszédeket. Következett a Szentmise, Kis Rigó László püspök úr és Tavas plébános úr közreműködésével, majd az újra szentelés…

/Tizedik forgács. /

Azóta belülről a Szent Vér kápolnát nem igen láthatja senki. A kulcs elkerült a plébániára, és ha zarándokok érkeznek, kénytelenek a bezárt ajtó előtt imádkozni, amennyiben jön velük pap, ott misézni…

Itt tartunk most. Feri barátomtól megtudtam, hogy a kápolna felújításának szent ügye korábban egy engesztelő testvérünk szívében-lelkében fogant meg. Tulajdonképpen ő járt többször a polgármesternél, hogy rendbe kellene tenni a kápolnát és a környékét. Feri azt is elmondta, hogy sátánista szekta gyülekezési helye volt a romos kápolna, és környéke. Emiatt, ő többször éjszakára is kivonult, pokróccal felszerelkezve, engesztelő virrasztásra, imádkozásra. Tőle kaptam a következő olasz magánkinyilatkoztatásból való fordítását:

/Tizenegyedik forgács. /

Az Eucharisztia Szüze a neki szentelteknek, István Magyarországa Gyermekeinek Manduria, 2005. május l7.

“Imádjátok Krisztus Vérét!

Kedves leányom! Ma látom mindazok szívét, akik el akarják fogadni meghívásomat, hogy egész életüket az én szolgálatomra szenteljék, és ma különös módon megáldom István Magyarországának gyermekeit. Visszatérek majd azután, hogy a Szent Szél, a Szentlélek újra megtisztítja a sok kemény szívet, akik elfeledték az igaz tiszteletet és fogadalmakat, melyeket nekem tettek. Erre a földre való visszatérésemet meghívások előzik meg, melyeket azoknak a kongregációknak /akol, nyáj, egyesülés, lásd János 10.16 – fordító/ küldök, melyek könnyeim pecsétjét viselik. A csend és a fájdalom gyermekeihez szálljon az én szerelmem, szeretetem…”

Ezzel az olaszországi üzenettel összhangban van az alábbi, 2005. január 31.-i, nálunk kapott felhívás:

Krisztus Király:
„Kérjétek Irgalmamat, és Én megáldom ezt a népet! Irgalmasságom rózsafüzére és szívetek irgalma lehívja Irgalmasságomat a földre! Minden kedden kérjétek Irgalmam és Én új népet, emelek erre a földre! Ez a nép kiváltja a pokol kapuját és nem vérzik el ez a nemzet!… Kiváltja azt a büntetést, melyet fejetekre hívtam, és melynek lángja elpusztítaná e földet, de Én megkönyörülök rajtatok és elkerüli haragom lángja, ha lehívjátok Irgalmas Szívem szeretetét!” (…)

„Mindenkinek hatalmas kegyelmeket adok, ha Nekem adja szívét! A kicsiny szívek szeretete tartja fönn a világot!”

Keletről jön a veszedelem és égig ér a lángja! Ha kéritek Irgalmas Szeretetemet, megmenekültök!

„Magyarország égni fog, ha nem tér meg Hozzám időben! Kicsi, kedves népem! Te, aki Szívem csücske vagy! Kérjétek Irgalmamat, mert rajtatok keresztül akarom dicsőségemet véghez vinni a népek között! Imában egyesüljetek és kérjétek kedden három órakor Irgalmamat! Irgalmam szirmait bontom ki nektek és osztom szét e földön, ha Hozzám fordultok! Krisztus Király hív benneteket: töviseimből adtam nektek és koronámból is adok, csak hívjatok Engem!” (….)

“Kicsi áldozatok fogják naggyá tenni ezt az országot! Kérjétek irgalmamat, mert már közel az óra, és eljövök fenségemben és dicsőségemben! Nagyon nagy megtérésre van szükségetek, de ha mindenki Hozzám fordul, Én megkönyörülök e nemzeten! „Kérjétek irgalmamat, mert rajtatok /a magyar népen/ keresztül akarom dicsőségemet véghez vinni a népek között! Én, az Úr Jézus Krisztus értetek áldozatot hozok, és vágyom rá, hogy áldozatot hozzatok: szívetek áldozatát hozzátok Nekem!”

„Kérlek, vállaljátok magatokra Szent Keresztem szilánkjait, és én tövis helyett rózsákat fogok osztogatni nektek az utolsó napon!”

„Mária, az Én Édesanyám, a ti Édesanyátok, kegyelmi eszköz számotokra, kicsi fiaim! Ti is az Ő kegyelmi eszköze vagytok! Koronáján ti vagytok a csillag, mely világosságot hoz a földnek! Kincseim! Megáldom ezt a földet és ezt a népet /a magyart/ irgalmasságom eszköze lesz népem számára!

Építsetek védelmi falat a Gonosz ellen! Imádsággal fegyverezzétek fel magatokat, és Igémmel vértezzétek föl szíveteket! Imaszövetségeket építsetek, és harcoljatok egymásért Igémmel! Ez az imádság lesz leghatásosabb fegyver imaszövetségetekben!”

/Tizenkettedik forgács. /

Napokban /2007 jún. 27./, magam is ellátogattam – úgy tudom –  Magyarország egyetlen Szentvér-kápolnájához. A csend változatlanul befelé fordulást parancsolt, délben sehol senki, de a bejárati ajtó kilincse már leverve, a zár körül feszítővas-nyomok láthatók, hátul a domboldal és a fal között szemétkupac… Vajon mi lehet belül? – aggodalmaskodtam. Eszembe jutott: „Kicsi áldozatok fogják naggyá tenni ezt az országot!”

Bevallom, kissé elszomorodtam. Itt ez a város szívében, csodálatos módon újjáélesztett, egyedülálló Szent Vér kápolna, s ha minden marad a régiben, bizony előbb vagy utóbb, megint felgyújtott, megbecstelenített romhalmaz, válhat belőle…

Amennyiben a hivatalos Egyház ennyire „képtelen” hitéletet lehelni egy ilyen páratlan lehetőségű „objektumába”, akkor talán meg lehetne „pályáztatni” szerzetesközösségek, imacsoportok, lelkiségek között, hátha ez által gondos gazdájára akadhatna ez a jobbsorsra érdemes Szent Vér kápolna…

Imádkozzunk erre a célra…

Budakalász, Szentistvántelep: 2007.07.01.

 

/Tizenharmadik forgács. /

Az Ó-budai Hegyvidéki Szentháromság Plébánia programajánlójából másoltam ide:

Október 6-án, első pénteken délután 2 órakor Trinitárius kolostortól indul a keresztút. Pipó József Mária-énekeket játszik gitáron; 3 órakor a Szent Vér kápolnában szentmisét mutatunk be. Mindkét eseményt közvetíti a Mária Rádió

Reggel a Mária Rádió Napindító műsorában hallom, hogy a Szentmisét Bocsa József piarista atya fogja mondani.

Valamikor régen azzal a lelki ajándékozottsággal bíztattak, hogy érdemes imádkoznom, mert az eredményes lehet… Később, ugyan ezzel a tartalommal karizmatikus ismeret-szavaként  Varró Istvántól is „megkaptam”, „hogy magányos kérő imában kellene inkább munkálkodnom…”

Ezek az útmutatások jutott most eszembe. Hálatelt szívvel, sőt elérzékenyülve gondolok arra, hogy A Szent Vér Kápolnával kapcsolatos ezen írásomban közreadott aggodalmaim, félelmeim immár okafogyottakká váltak…

Másrészt, személyre szabott csodálatos visszajelzésként is értékelem a tíz éves történések imigyen való kedvező alakulását. Egyúttal bátorító bíztatásként is értékelem, hisz annyi féle lelki, hitéleti óhaj, vágy, kavarog feszeng bennem, hogy ideje lenne több időt szakítanom a kitartó és higgadt kérlelésre…

Jőj, Úr Jézus Krisztus, segíts bennünket, küld el Szentlelkedet, az Atya Isten dicsőségére. Igen, Ámen.

Szűz Mária, égi Édesanyánk! Alázatos és engedelmes, tisztuló és tisztaságos; engesztelő karmelita gyermeked, Szeretetlángodtól Isten- és ember-szeretetre gyulladt lángoló szívű apostolod szeretnék lenni. Igen, ámen.

2017, Budakalász, Szentistvántelep; október 5. Első Csütörtök
http://engesztelok.hu/aktualis/1258-a-szent-ver-kapolna-felujitasa-2006-ban-bp-iii-ker-doberdo-ut

A SZENT MIHÁLYNAK VALÓ ÖNÁTADÁS IMÁJA

san-michele-arcangelo-c220-br.jpgEz az imádság a Garganó-i Szent Mihály kegyhelyen olvasható!

Az angyali karok csodálatosan nemes Hercege, a Magasságbeli jeles harcosa, akiben buzgó szeretet ég, lángol az Úr dicsőségéért, az engedetlen és lázadó angyalok rémülete, minden igaz angyal szerelme és gyönyörűsége, drágalátos Szent Mihály Arkangyalom!
Szeretnék igaz tisztelőid és szolgáid közé tartozni, és ezért ma Neked ajánlom,
Neked ajándékozom és Neked szentelem magam.
Hatalmas, őriző oltalmad alá helyezem
magamat, családomat és mindazt, ami csak hozzám tartozik.

Kicsi az én szolgaságom felajánlása,
hiszen nyomorult bűnös vagyok,
de fogadd szívesem szívem szeretetét.
Emlékezz, hogyha a mai naptól védelmed,
pártfogásod alatt állok,
akkor segítened kell egész életemben!
Szerezd meg nekem
sok és súlyos bűnöm bocsánatát,
a kegyelmet, hogy teljes szívemmel
szeressem Istenemet, édes Üdvözítőmet, Jézust,
Édesanyámat, Máriát,
és eszközöld ki számomra azokat a segítségeket,
amelyekre szükségem van,
hogy eljussak a dicsőség koronájához!

Védj meg engem mindig lelkem ellenségeitől,
különösen életem utolsó pllanataiban!

Jöjj el akkor, ó, dicsőséges Herceg,
segíts engem a végső küzdelemben
és hatalmas fegyvereddel taszítsd távol tőlem,
a pokol szakadékaiba
azt a törvényszegő és gőgös angyalt,
akit egykor az égi ütközetben legyőztél!

Szent Mihály Arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben,
hogy az utolsó ítéletkor el ne vesszünk! Amen.3_7_530.jpg

22 ima a mai napra

Urunk! Halálunk órájában se hagyj el minket, akkor sem, ha mi Téged egész életünkben kerültünk! Irgalmad palástjával fedezd el istentelenségeinket, hogy még itt a földi világodban megbékélhessünk Veled, s önmagunkkal! Ámen

Urunk, Istenünk! A gonosz indulatot fékezd meg bennünk, s vess gátat embertársaink lelkében az őket is sújtó önzésnek! Ámen

Urunk, Istenünk! Engedd meg nekünk, hogy életünk ajándékait ne követeljük Tőled, hanem alázattal fogadjuk azokat, lelkünk épülésére! Ámen

Urunk, Istenünk! Gyakran elesünk, porosak és sárosak leszünk. Kívánjuk a tisztaságot, de tudjuk azt is, hogy vannak foltjaink életünkben, melyeket csak Te tudsz eltávolítani… Mosd lelkünket fehérré, mint a hó, hogy tudjunk dicsérni Téged mindenhol, s mindenben, mindenkor! Ámen

Urunk, Istenünk! Gyakran közömbösen továbblépünk csodáidon, melyekkel minden nap körülveszel minket. Termést kívánsz, s mi csak növekszünk, növekszünk önmagunk előtt, mígnem életünk fájának hatalmas árnyékától meg nem ijedünk. Tégy minket alázatossá, hogy fogadni tudjuk akartodat, s igyekezzünk életünket termőre fordítani! Add meg nekünk a kiváltságot, hogy múltunk elrontott dolgai ne kísérthessenek, hanem felszabaduljunk a Neked való szolgálatra, s tetszésed szerint termést hozzunk eljövendő országod építésében! Ámen

Urunk, Istenünk! Gyenge akarásunkat a szépre és jóra erősítsd meg! Tégy készségessé az áldozatra, adj erőt és kitartást önmagunk és mások építésére! Ámen

Urunk, Istenünk! Közeledésünket törvényeidhez és Tehozzád áldd meg kegyelmesen, hogy kiteljesedhessünk a szolgáló életben! Ámen

Urunk, Istenünk! Láttasd meg velünk szeretetedet hétköznapjaink apró dolgaiban, hogy nagyságodra rácsodálkozva, magunk is engedelmes eszközökké formálódhassunk kezedben, mások és magunk örömére, a Te dicsőségedre! Ámen

Urunk, Istenünk! Önmagunk múlandó hatalmának bódulatából ments meg minket! Add, hogy felfedezzünk Téged, add hogy Benned rátaláljunk önmagunkra! Ámen

Urunk, Istenünk! Sok terhet veszünk vállunkra magunktól is, és Te is adsz nagy bölcsességed szerint keresztet nekünk… Add, hogy ne morgolódjunk, hanem felismerjük e kihívások mögött mennyei akaratodat, s aszerint cselekedjünk – ma is! Ámen

Urunk, Istenünk! Teremtett világod csodáit láttasd meg velünk, hogy meghalljuk hívásodat, s életünkben szétáradhasson szereteted szentsége! Ámen

Urunk, Istenünk, Teremtő Mennyei Atyánk! Te látod mindennapi küzdelmeinket, s gyakori kétségbeesett hadakozásainkat kihívásaink hullámai között. Kérünk, csendesítsd le körülöttünk a világot, hogy lelkünk csendességét mi is megleljük Tebenned! Ámen

Urunk! Kezeink csinálmányaival oly sok szenvedést okoztunk már önmagunknak. Szentlelked által terelgess minket Önmagad felé, hogy meglássuk igazságodat! Ámen

Urunk! Közösségbe teremtettél minket, hogy felfedezzük benne ajándékaidat. Adj nekünk látást, hogy észrevegyük jóságodat, s éljünk általa – mások hasznára! Ámen

Urunk! Látod botlásainkat, engedetlenségeinket, s látod azt is, hogy figyelmeztetésed ellenére zsákutcákba szaladtunk, mert hittünk a csillogásnak. Kérünk fordítsd életünket Magadhoz, hogy gondviselő szereteted életünk formálója legyen! Ámen

Urunk! Látod egyre gyorsuló ritmusú életünket, s azt is hogy akarásunk nagysága nem áll arányban elért céljainkkal. Küzdelmeinkben megfáradunk, lendületes megoldási ötleteink nagyrészével kudarcot kudarcra halmozunk. Belátom Uram, szükségem van Kegyelmedre! Megvallom, szükségem van bűnbocsájtó irgalmadra, hogy megújulhassak Általad! Ígérem Uram, szereteted fényét továbbadom, csak Szentlelked Lángját tápláld bennem! Ámen

Urunk! Sokszor bolyongunk céltalanul, mert azt gondoljuk Nélküled is megtalálhatjuk életünk kérdéseire a válaszokat. Kérünk Téged, vigasztalj meg minket gondviseléseddel, hogy lelkünk nyugalmat találjon! Ámen

Urunk! Szereteted tüzét gyújtsd meg bennünk, hogy egymásnak örömére élhessünk, s futhassuk meg földi pályánkat! Ámen

Urunk! Szívünket fordítsd Feléd, hogy meglássuk utaidat! Ámen

Urunk! Te látod hová jutottunk Nélküled… Esztelen menekülésünknek vess határt, hogy észrevegyük, a megoldás Te magad vagy szereteted igazsága által! Ámen

Urunk! Te látod mennyire elfordultunk Tőled, s semmibe vettük teremtő akaratodat… Esztelen rombolásunkat csodálatos világodban állítsd meg, hogy végre vigyázzunk mindarra, amit felemelkedésünkre nekünk adtál, természetben és emberi kapcsolatainkban egyaránt! Ámen

Urunk! Te látod milyen sok haszontalanságra fecséreljük el drága időnket. “Jó lenne több idővel bírni!” – de a meglévőt sem tudjuk úgy eltölteni, ahogyan azt szeretnénk. Gátló fáradtságunkat Te vedd el, lendületet Te adj, hogy meglássuk közösségeink céljaiban a magunk eredményeit, s hangya-létünk ellenére Veled együtt hatalmas terveid megvalósulásának részesei lehessünk! Ámen

22 ima a mai napra

Uram! Tisztítsd meg szíveinket, s kezd rajtam! Ámen

Uram! Tisztítsd meg szívemet, hogy az igazat szólja szám! Ámen

Uram! Tisztogasd szívemet, hogy helyesen dönthessek! Ámen

Uram! Titkaid vonzásában élek, s szeretnék még többet megtudni belőlük. Kérlek, add nekem Lelked ajándékait, hogy életem teljes legyen, s emberebbül tudjam megcselekedni mindazt, amit tőlem vársz! Ámen

Uram! Titkaidról időnként lebbentsd fel a fátylat, hogy erőt nyerve szereteted megtapasztalásából örömmel szolgálhassak Neked! Ámen

Uram! Titkokat gyártunk, hogy megelégítsük titkok utáni éhségünket. Add Urunk, hogy ne saját álmainkat kergessük, hanem a Te igazságodat szomjúhozzuk! Segíts minket akaratod megismerésében, hogy békességben telhessenek napjaink, s hálát tudjunk adni életünk sok-sok velünk megtörtént csodájáért! Ámen.

Uram! Tőled elfordult életek boldogtalanságával találkozom naponta. Könyörülj Uram rajtuk, s irgalmadat éreztesd velem is, mert Nélküled semmi vagyok! Ámen

Uram! Törekszem életemet egyensúlyban tartani, valahol mégis elszámítom magam. Uram, kegyelmeddel ellensúlyozd hibáimat, vétkeimet, mulasztásaimat, s add, hogy megtaláljam a életemben harmóniádat, s Téged dicsérve örömmel szolgálhassak másoknak! Ámen

Uram! Tudom, hogy félelmeimen keresztül is formálsz engem. Kérlek adj nekem türelmet és értő, bölcs szívet, hogy megélhessem emberlétem csodáját gondviselő szeretetedben! Ámen.

Uram! Türelmetlen vagyok. Türelmetlen a munkámban, mert sokszor nem látom az eredményét, türelmetlen az emberi kapcsolataimban, mert nem úgy alakulnak, ahogyan szeretném, türelmetlen vagyok magammal is, mert nem nem tudom következetesen betartani azt, amit elhatároztam. Uram, ezért türelmetlen vagyok Veled is! Kérlek, újítsd meg szívemet-lelkemet, hogy Benned felüdülve, derűvel tudjak felülemelkedni hiányosságaimon, s Téged dícsérve békességet nyerjen lelkem – mindenki hasznára! Ámen

Uram! Új hetet, új napot vehetek a kezedből… Te adj erőt feladataim elvégzéséhez, figyelmet akaratod meglátására, s bölcsességet azok megcselekvésére! Ámen

Uram! Utaidat ismertesd meg velem, hogy járhassam azokat akaratod szerint! Ámen

Uram! Utaimon Te vezess, s segélj! Ámen.

Uram! Vedd el terheimet, légy erősségem minkor! Ámen.

Uram! Végre látni szeretnék, tisztán és világosan, de önzésem sötét fátylát fellebbenteni csak Te tudod. Szereteted szivárványszíneivel ajándékozz meg ma is, hogy másokra mosolyogva magam is békét nyerjek! Ámen

Uram! Végtelen sok titkod vonzásában élek. Nem értem őket, csak csodálom. Add, hogy hálás is legyek érte, s gyönge akarásomat a megértésre jutalmazd meg békességgel! Ámen.

Uram! Verejtékkel teli munkámat kérlek áldd meg ma is, hogy jóízűen ehessem mindennapi kenyeremet! Ámen

Uram! Versengő világban élünk, s héha magam is be-beállok a versengők közé. Kérlek vedd ki életemből mindazt, ami hitvány, s plántáld belém mindazt, ami épít engem, s a Te országodat is! Ámen.

Uram! Vétkeim, bűneim és mulasztásaim következményei fagyossá teszik hétköznapjaimat. Szeretnék melegedni Uram, s mások szívét is felmelegíteni! Tudom, hogy ez Nélküled lehetetlen vállakozás, ezért Hozzád menekülök… Nyomorúságomban halgass meg engem, s engedd hogy szereteted követeként éljek! Ámen

Uram! Vezess és tisztíts! Ámen

Uram! Vibráló világunkban oly nehéz a megállás! Segíts, hogy ne tévesszenek meg az ígéretes hamis fények, és adj szívembe hívő bizodalmat, hogy Igéd szerint élhessem mindennapjaimat, s Veled együtt útmutató bölccsé válhassak az élet országútján! Ámen

Urunk! Gondviselésedet ne vond meg tőlünk továbbra sem, engedd, hogy szereteted simogatását naponta érezzük! Ámen

22 ima a mai napra

Uram! Tedd fülemet hallóvá, s szememet látóvá, hogy mindenben felismerhessem a Tehozzád térítő szándékodat! Ámen

Uram! Tedd fülemet hallóvá, szememet látóvá, hogy szereteted hatalmával élni tudjak! Ámen

Uram! Tedd késszé szívemet, élesítsd szememet, hogy meglássam akaratodat, s szolgálhassak ott, ahová állítottál! Ámen

Uram! Tedd látóvá szememet, hogy megláthassalak Téged minden ajándékodban, s eggyé válhassak Veled könyörületes szereteted által! Ámen

Uram! Tedd nyitottá szívemet, s hallóvá fülemet! Ámen

Uram! Tedd szememet látóvá, szívemet érzővé, hogy gondviselésedet felismerjem életemben! Ámen

Uram! Téged kereslek mindenben, kérlek vedd el tőlem önzésemet, hogy befogadhassalak Téged! Ámen.

Uram! Tégy alkalmassá a jóra, hogy ne perlekedéssel, hanem Neked való szolgálattal teljék rövidke életem! Ámen.

Uram! Tégy alkalmassá a küzdelemre! Add, hogy elviselhessem bukásaimmal járó fájdalmakat, s makacsságom következményeit! Formálld egész életemet, hogy engedelmes eszközöd lehessek! Ámen

Uram! Tégy engedelmes eszközöddé, hogy naponta álmélkodni tudjak az élet szépségein! Ámen

Uram! Tégy engem bölccsé, hogy félelmedben és tisztelettel éljem véges napjaimat! Add, hogy el ne bukjam önzésem miatt gyakrabban, mint kellene, s növelj engem minden értelmet meghaladó szeretetedre! Ámen.

Uram! Tenyereden hordozz engem, s enyéimet – ma is! Ámen

Uram! Teremtett világod törvényeit ismertesd meg velem, hogy el ne távolodjak Tőled, hanem szavaimmal és cselekedeteimmel azon az úton járhassak, amelyre engem rendeltél. Áldott légy gondviselő jóságodért, hogy ezt a mai napot is kezedből vehetem, s felfedezhetem benne mindazon a csodákat, melyekkel lelkemet, s egész életemet emelni kívánod! Ámen.

Uram! Teremtett világodat a magunk megromlott természetére alakítjuk… Eget ostromló nagy ötleteink mélységes kudarcokat teremnek, a Téged megillető helyre hiába vágyakozunk a bűneset óta, megistenülésünk ígéretébe kapaszkodásunk tébolyodottság marad mindvég! Kérünk Téged, szánd meg ezt a megromlott embervilágot, hogy az aranyborjúnak többé ne hódoljon, csakis Téged imádjon! Ámen

Uram! Teremtő csodád fénysugaraiból néhányat vetíts ránk, hogy meglássuk akarodat, s aszerint éljünk! Ámen

Uram, Teremtő Istenem! Hálát adok Neked a mai napon is életem számtalan csodájáért, a mindennapokért. Add, h ogy ma is észrevegyem kegyelmedet, s dönteni tudjak a fontos mellett, s mindaz, ami természetellenes, s elvisz Tőled, tudjak rá határozott nemet mondani! Ámen

Uram! Teremts lelkemben rendet, hogy ne áltassam magamat hiábavalóságokkal! Add, hogy vágyakozásom a békességre, szépségre Benned valósággá váljék, s örvendezhessek bűnbocsátó kegyelmednek! Ámen

Uram! Téridős létemnek mérhető paraméterei alapján tájékozódom nap mint nap, pedig Te azt szeretnéd, ha kilépnék végre az anyagvilág huszonnégyórás feladat-zuhatagos kötöttségéből. Kérlek, segíts meg engem, hogy törvényed tükrében meglássam valódi önmagamat, s Hozzád menekülve elnyerjem életem igazi távlatait, s boldogan élhessem életemet mellém rendelt szeretteimmel együtt! Ámen.

Uram! Terméketlen ágait életemnek tedd termővé, hogy hasznára váljak környezetemnek, s betölthessem mennyei akaratodat! Ámen

Uram! Tiszta szívet adj nekem, hogy megláthassam életem minden dolgában gondviselő szeretetedet, s hálát adhassak érte! Ámen.

Uram! Tiszta szívet teremts bennem! Ámen

Uram! Tisztítsd meg lelkünket, hogy önmagunk mentegetése helyett Téged dicsérjünk életünkminden napján! Ámen