Mert…

… „jó az imádság böjttel és az alamizsna igazsággal.” (Tób 12,8)

Isten a világot saját dicsőségére teremtette, ennek szolgálata a mi feladatunk is, és az üdvösségre való meghívásunk is Isten dicsőségének, azaz tökéletességének boldogító szemlélésére szól. De miért akarja Isten, hogy böjtöljünk, alamizsnálkodjunk? Miként szolgálja ez az ő dicsőségét?

Az elhomályosult értelem, a rosszra hajló akarat és a rendezetlenné, azaz nem alárendelten, hanem az értelemtől függetlenül, annak ellentmondóan működő alsóbb képességek, a test uralma a lélek fölött az eredeti bűn következményei, amelyek gyakran megakadályoznak bennünket Isten szolgálatában, abban, amiért Isten megteremtett bennünket. A rendezetlen emberi képességek alárendelése az értelemnek és akaratnak Istenért, az ő kegyelmével helyrehozzák, ismét Isten dicsőségének szolgálatába állítják azokat.

A helyreállítás eszközei a Rafael – azon hét szent angyal egyike, akik készen állnak arra, hogy az Úr fönséges színe elé lépjenek (Tób 12,15) – által jónak mondottak: az ima, a böjt, az alamizsna és az igazság.

És hogy mit jelent ebben az összefüggésben az utolsónak szereplő igazság? Azt, ami minden helyreállítás kezdete: annak az alapvető igazságnak elismerése, hogy teremtményként teljesen alárendeltek vagyunk Istennek és önmagunkban elégtelenek. Inkább nem vagyunk, mint vagyunk hozzá képest. Ez az igazság fejeződik ki az ószövetségi bűnbánóknál a hamuba ülésben és önmaguknak hamuval való megszórásban is. Ez az ember igazság szerinti helyzete. Ezért indul a nagyböjt ugyanezzel a hamuval való meghintéssel. Csak ezen az alapon van bármi értelme a többi önmegtagadásnak, böjtnek, alamizsnának. Ha ez nincs meg benne, lehet az önmegtartóztatás természetes eszköz egy cél elérésére, ahogy például egy sportoló étkezésben mutatott önfegyelme a jobb teljesítmény érdekében, de ennek semmiféle természetfölötti célja, így ilyen következménye sincs. Ha ez viszont megvan benne, akkor az embert kegyelem szerinti új helyzetéhez segíti.

Az alamizsna a természetes rend szerinti igazságosságon túlmutató természetfeletti jóvátétel, mert az Isten szeretetéért szétosztott anyagiak arról szóló bizonyságok, hogy még azok a javaink is, amelyekért verejtékesen megdolgoztunk, Isten ingyenes jótéteményei, ahogy mindenünk az. És a róluk való lemondásban ugyanaz az Isten dicsőségére irányuló törekvés nyilvánul meg, ami a böjtben. Az alamizsna “megment a haláltól és megtisztít minden bűntől” mert az alamizsna révén közvetlenül is részt veszünk Isten életet fenntartó gondviselő ingyenes szeretetében, és ezáltal különösen is megvalósul istenképiségünk és hasonlatosságunk. A böjttel és alamizsnával rendezett képességek, értelem és akarat szükségesek ahhoz, hogy megadjuk Istennek a bűnbeeséssel tőle elvett dicsőséget, amivel tartozunk neki. Ez a rendezettség azért dicsőíti meg Istent, mert a teremtésünkkor általa alkotott állapothoz közelít bennünket, és ez az állapot Isten „képe és hasonlatossága” bennünk, az Ő, teremtésünkben is megvalósuló tökéletességének, dicsőségének megnyilvánulása.

Előböjti időszakban vagyunk. Most kell átgondolnunk és felkészülnünk arra, hogy mivel tudjuk legjobban megdicsőíteni Istent a negyven nap alatt. Mi az, ami Isten teremtő szándékának bennünk való megvalósulásához közelít bennünket, ezáltal Isten dicsőségét leginkább szolgálja?

„Dicsőítsétek Istent és valljátok meg minden élőlény előtt azért a jóért, amit velünk tett. Áldjátok és dicsőítsétek nevét. Isten tetteit hirdessétek és ne szűnjetek megvallani. A király titkát jó elrejteni, Isten tetteit azonban föl kell fedni és meg kell vallani. Tegyétek a jót és akkor a gonosz nem árthat nektek. Jó az imádság böjttel és az alamizsna igazsággal. Többet ér a kevés igazsággal, mint a sok igazságtalansággal. Jobb alamizsnát adni, mint aranykincset gyűjteni. Az alamizsna megment a haláltól és megtisztít minden bűntől. Akik jótékonykodnak, életet nyernek: de akik bűnt és igazságtalanságot cselekszenek, ellenségei saját maguknak.” (Tób 12,6-11)

https://invocabo.wordpress.com/2023/02/10/mert/

HonlaprendszerüNK

HonlaprendszerüNK

Élő Rózsafüzér Budapest körül 2023. május 20-án

Imádkozzuk együtt körbe Budapestet! 2023. május 20-án, szombaton ismét Élő Rózsafüzér Zarándoklatot tartanak hazánkért, Budapestért.

1. Máriaremete:
együtt a elorozsafuzer.hu/3-szakasz és a elorozsafuzer.hu/4-szakasz zarándokainak
a szentmisét bemutatja: Esterházy László protonotárius, kanonok, esperes, plábános úr

2. Fót:
együtt az elorozsafuzer.hu/1-szakasz és a elorozsafuzer.hu/2-szakasz zarándokainak
a szentmisét bemutatja: Sebők Sándor plébános úr
3. Nagytétény:
együtt az elorozsafuzer.hu/5-szakasz és a elorozsafuzer.hu/6-szakasz zarándokainak
a szentmisét bemutatja: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr

4. Budapest-Pestszentlőrinc:
együtt a elorozsafuzer.hu/7-szakasz és a elorozsafuzer.hu/8-szakasz zarándokainak
a szentmisét bemutatja: Tampu-Ababei József plébános úr

5. Kerepes:
együtt a 9. szakasz és az elorozsafuzer.hu/1-szakasz zarándokainak
a szentmisét bemutatja: Dr. Kránitz Mihály dékán úr

http://elorozsafuzer.hu/uploads/site_elorozsafuzer/pages/images/galeriak/Elo_rozsafuzer_B5-2019_NY-1.jpg

Tovább: https://gloria.tv/album/E3G2111Am7m74ppu9E3VTskka

Az örökkévalóság tükre – 2023. január 13.

AZ ÖRÖKSÉG TÜKÖRE

2020. június 1. 6:17 – Csak egy homokszem

Mindannyiótokhoz érkezik Gyermekeim

„Minden idő ugyanabban a pillanatban megáll. A VAGYOK felfüggesztem az időt a Figyelmeztetés, A lelkiismeret megvilágosodása , az új pünkösd idejére . Egész életedet a kezdetektől fogva a szemed előtt láthatod, filmként leforgatva. Nem lesz zavaró, mert minden csend lesz. Te és Istened egyedül az örökkévalóság tükrében. Az Örökkévalóság Tükrében fogod szemlélni Istenedet, elmédet; a lelkedet a dicsőség pompájába helyezve, örökre átalakítva egész lényedet. Vagy magának az Istennek, vagy a Gonosznak a képére.”

„Minden elkövetés vagy mulasztás bűne ki fog derülni. Minden cselekedeted, tekinteted, gesztusod, gondolatod, szavad, érzésed feltárul, és feltárulnak azok következményei a körülötted élőkre, valamint a saját életedre, családodra, szomszédaidra, ellenségeidre.”

„Igen vagy nem a te Istenednek!

Ne félj! Könyörögj irgalmasságomért!”

„Sokan gúnyosan gúnyolódnak, és nyíltan elutasítják Istenüket. A föld megnyílik, hogy befogadja őket, a gödörbe. Igen, sok gonosz gyerek halott lesz akkor és ott. Én csak! Mindenki szemtől szembe ismeri Istenét. Az összes hamis vallást a Gonosz műveként fogják leleplezni.”

„Nem lesz többé mentség arra, hogy mi az emberiség valódi eredete, vagy az igazi Teremtő, mindannyiotok Istene. Vagy a végső úticél, ha akkor és ott elhaladna. Ne próbáljon elfutni és elrejtőzni. Nem lesz lehetséges. Dobd el a védelmet, és könyörögj Irgalmasságomért! Vannak, akiknek további 40 napot vagy 6 hetet adok a végső döntés meghozatalára. Igen vagy nem az istenüknek?”

„Ezután a Kárhozat Fia feláll trónjára, és kikényszeríti szörnyűségeit. A 40 nap vagy 6 hét alatt Sátánnak nem lesz hatalma emberi akarataitok felett. Ez az én Kegyelmem. Ajándékom neked, hogy lehetőséget adjak, hogy dönts az átkozott Kígyó és csatlósai könyörtelen zavarása és támadásai nélkül.

„Néhányan megtérnek, de a 6 hét alatt visszatérnek bűnös életükhöz. Ilyen az emberi faj gyengesége. Vigyázz, Igazságosságomnak nem lesz korlátja azokkal szemben, akik felveszik a Fenevad Jelét, vagy elutasítják Istenüket, hogy ragaszkodjanak egy haldokló világhoz, vagy továbbra is bűnben éljenek. Nem látja, hogy ez a világ kimerült, és nem tudja folytatni azt a sok szennyet, amelyben egyénileg és közösen részt vesz? A földet vér áztatta; abortuszt, háborút és gyilkosságot, és többet nem tudnak felszívni. Együttesen a halálcsillagot vontátok a Föld pályájára.”

“Figyelj most!”

„Két égitest fog összeütközni a bolygótok atmoszférájában, és egy hatalmas kereszt keletkezik, amelyet a Föld minden lakója láthat. A szemed tisztán fogja látni ezt. Ez a jel: A figyelmeztetés most van!”

(Láttam, hogy az égből olyan égi tűz hatolt le a földre, melynek hatására a földön élő minden ember a szenvedő Jézus színe elé került, aki a kereszten függött. Láttam, hogy az Üdvözítő sebei megnyíltak (testének minden területén) és abban a pillanatban az emberek szembesültek a saját bűneikkel. Sokan belehaltak, mások pedig összeroskadtak. Az egész világ az életben maradt emberek sírásától zengett. Olyan volt, mintha minden gyászba borult volna. Ez a gyász elsősorban az emberek saját lelkiállapotát fogja érinteni. Láttam olyan keresztényeket, akik a szembesülés előtt azt gondolták magukról, hogy jó úton járnak. Őket Isten megszégyenítette a bűneik leleplezésével. Láttam, hogy az Egyház tűzben lángol. Ez a tűz a Szentlélek tüze volt, ami a tisztításra irányult. Nagyon nehéz szavakkal leírni, amit láttam. Olyan volt, mintha az élő emberek átélték volna néhány percig a tisztítótüzet a földön úgy, ahogyan a tisztítótűzben szenvedő lelkek odaát. Láttam, hogy a Mennyei Atya leeresztett igazságos kardját visszaveszi a földről, és akkor megszűnt a lelkek szembesülése önmagukkal. Ezen a napon Isten irgalma és igazságossága egyszerre lesz tapasztalható.

Jézus: „Amit láttál, azt jól tartsd az emlékezetedben, mert a Nagy Figyelmeztetés alatt ez fog történni az emberiséggel. Az emberek látni fogják, hogy bűneikkel milyen sebeket okoztak Nekem. Ám minden sebem közül a legnagyobb fájdalmam a Szívsebemben rejlik. Egyházam minden tagja meg fogja tapasztalni Szívem fájdalmát. Sokan lesznek, akik azt fogják mondani Nekem, hogy jobb lett volna nekik, ha meg sem születtek volna. Akik Egyházamon kívül vannak, másképpen lesznek számonkérve,kivéve azokat, akik Egyházamból önként kiszakadtak. A katolikusok felelőssége nagyobb, mint a világi embereké, akik nem ismernek Engem és a valódi tanításaimat. Bizony mondom, hogy a Nagy Figyelmeztetés alatt nemcsak irgalmamat fogják megtapasztalni, hanem az igazságosságomat is. Aki irgalmamat kéri már az élete folyamán és őszinte bűnbánatot gyakorol, azzal Én irgalmas leszek. Aki nem kér az Én irgalmamból, az az Én igazságosságommal fog szembesülni. Az emberek át fogják élni a tisztítótüzet nemcsak a lelkükben, hanem a testükben is. Sokan azt fogják érezni, hogy ezen a napon eljön a vég –legalábbis a saját életük számára. Akik túlélik, tudni fogják, hogy az Én kegyelmemnek és irgalmamnak köszönhetik. Akik meghalnak, azok azért halnak meg, mert súlyos és halálos bűn terheli a lelküket és nem akarják megbánni a bűneiket. Lesznek olyan emberek, akik a Nagy Figyelmeztetés után a bűnben megátalkodnak. A Sátán ugyanis még nagyobb erővel fogja a lelkeket magához csábítani, hogy pillanatnyi vereségét visszalendítse a saját győzelmére. Az emberek ismét ki fognak esni a kegyelem állapotából és a bűn útjára lépnek.”

Megkérdeztem Jézustól, hogyha ez fog történni, akkor mi értelme van a Nagy Figyelmeztetésnek, hiszen sokan ismét a bűnt fogják választani?

Ő így válaszolt: „A Nagy Figyelmeztetés a tisztulás és az aratás része lesz, amely lerövidíti a Sátán idejét. Mindazok, akik túlélik és mégis a bűnt választják már nem mondhatják többé Felém, hogy nem tudják mit cselekszenek. Attól a naptól kezdve senki nem kérdőjelezheti meg Atyám létezését, aki mindenható. A Sátán azonban a jó magok mellé konkolyokat fog vetni, nehogy a jó felül kerekedjen a rossz fölött. Az emberek szabad akaratuk alapján dönthetnek majd Isten mellett vagy Isten ellen.”

Mária Magdolna

– Megáll az idő!

„Belépsz önmagadba, és életutad képei gördülnek ki előtted. Senki sem fogja látni vagy hallani a Figyelmeztetésedet, mert elmerül az örökkévalóság tükre saját élményében. Ti vagytok az Utolsó Nemzedék Gyermekeim! Téged az örökkévalóságtól fogva választottál ki Én, hogy ebben a nemzedékben élj! Segíts megmenteni a világ elveszett Gyermekeit.”

„Most visszatérek, hogy begyűjtsem az aratást. A VAGYOK megvédem az enyéimet, de azok, akik tudatosan elutasítják Istenüket, örökké szenvedni fognak a sötétség, a borzalom, a bánat, a sikolyok ürességében, a kígyókirállyal és csatlósaival együtt a tűz tavában.”

“Az Örökkévalóság Tüköre mindenki számára ugyanabban a pillanatban feltárul.”

„Ne keress dátumokat vagy időpontokat, és ne hallgass semmilyen hangot ünnepnapokkal, naptári hónapokkal vagy évekkel. Az ÉN VAGYOK előre értesíteni fogom, hogy mindenki láthassa. A szemnek nem normális fehér felhők az egész világon megjelennek 7 nappal az örökkévalóság tükre érkezése előtt.”

“Ez az égitestek szőrzete, a farkuk por, ami mindenki számára látható lesz.”

„Azoknak, akiknek utazniuk kell, meg kell fontolniuk, hogy visszatérjenek otthonotokhoz, családotokhoz, szeretteitekhez, mivel a káosz és a lázadás a nemzeteitekben már előrehaladott állapotban lesz. Ön, Amerika, most látja az anarchia első jeleit. Megkezdődtek a szülési fájdalmak. Majd folytatják. A járvány második hulláma idén ősszel robban ki. Készítsen elő 3 hónap ételt, vizet és üzemanyagot erre az időre, én lerövidítem az időket, mivel minden a Kezemben van. Nem a Kígyókirály elit rabszolgáinak rothadó terveiben, ahogy gondolják. Az Örökkévalóság Tüköre leszáll az Örökkévaló Trónjáról, és minden Gyermekem előtt ragyogni fog!”

„Isten, a Mindenható Atya”

Élő rózsafüzér a Velencei-tó körül

Élő rózsafüzér a Velencei-tó körül

2022.10.08. – Szombaton, 8.30-as kezdéssel kerül sor az Élő rózsafüzér a Velencei-tó körül a hazánkért, egyházunkért, családjainkért, egyéni szándékainkért felajánlott imádságos zarándoklatra. Az útvonal tetszőleges pontján lehet csatlakozni, illetve kiszállni.

Zalaegerszeg városért végzett élő rózsafüzér 2022. október 8-án

https://www.martinus.hu/misc/calendar/5598/elo-rozsafuzer-gyalogos-zarandoklat-a-bekeert-2022-zalaegerszeg.pdf

Október 8-án, szombaton élő Rózsafüzér zarándoklat lesz Zalaegerszegen. Több helyről indulnak zarándokok, hogy a Kertvárosi-templomban közösen imádkozzanak járvány megszűnéséért, az orvosokért, az ápolókért, a betegekért.

Besenyőből és Bazitáról reggel 8-kor, a Nagytemplomtól de. ¼ 9 órakor indulnak a zarándokok.

A kertvárosi templomban 10 órától rózsafüzér, majd szentségimádás, 11 órakor szentmise.

TÉRDRE, IMÁRA!

A választások óta és az egyre súlyosbodó háborús helyzetben hál’ Istennek sok imakezdeményezés született. Nehéz lenne felsorolni ezeket. Jelenleg is folyamatban van több imahadjárat is különféle neveken, különféle csoportok, intézmények által meghirdetve. Ha valamikor szükség volt az imára, összefogásra, most különösen, hiszen benne van Európa, köztük hazánk is a különféle megszorításokban, sokan elveszítették vagy el fogják veszíteni megélhetésüket, a világháború is egy karnyújtásnyira van, sőt az atomháború réme is fenyeget.

De imával (szívből jövő, Isten előtt kedves, kitartó imával) meg lehet állítani a háborút, a káoszt, a félelmet és helyettük szeretet béke, öröm költözhet a szívünkbe, amely onnan tovább is áradhat. A szeretet, a béke és az öröm Jézus szívéből forrásozik, amely bár tövisekkel körülvett, sok sebtől vérző, megsebesített és lándzsával átszúrt szív, mégis ezeket sugározza.

A csütörtök esti gecemáni kerti órákat (este 9-től éjfélig), és a pénteki passió órákat (déltől 3 óráig) sokan imában töltik. A Szentháromság Gyermekei Engesztelő családja vezetői azt kérik e család tagjaitól, és másoktól is, hogy a következő időkben október 1-től, (amely hónap amúgy is a rózsafüzér hónapja) a csütörtök esti gecemáni kerti órákat vegyük komolyan. Ki-ki lehetőségei szerint próbáljon csütörtök esténként 9:00 órától éjfélig legalább egy órát imában tölteni – egyesítve imaszándékait mások imáival a békéért, hazánk védelméért, politikai és egyházi vezetőinkért, az atomháború elkerüléséért. A legértékesebb imák, imamódok ebben az időben Jézus és Mária értünk lángoló szívének a szemlélése a szentmisén, a szentségimádásban (ha van rá lehetőségünk), vagy a klasszikus rózsafüzérek imádkozása.

A Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családja lelkivezetői imáink megtámogatására üzenetböjtöt is hirdettek az elmúlt három hónapban, amelynek a lényege az volt, hogy ne kifelé figyeljünk elsősorban, például a különféle üzenetetre, hanem a csendben, a lelkünkben szóló Szentlélek szavára, Aki nemcsak néhány kiválasztotthoz, hanem mindenkihez akar szólni. Köszönjük azoknak, akik meghallották ezt a hívást, és nem küldték sem mások sem akár saját üzeneteiket levelező listákra. Reméljük elkezdtek a csend, az Istenre hallgatás gyümölcsei érlelődni mindnyájunk szívében, és a saját gondolatok és a másoktól felénk áradó gondolatok helyét kezdték felváltani bensőnkben Jézus, a Mennyei Atya és a Szentlélek godolatai. Szemmel láthatólag olyan idők következnek, amelyekben csak a Tőlük származó gondolatok, és e gondolatokból származó iránymutatások jelentenek számunkra biztonságot.

Mivel vége a meghirdetett üzenetböjtnek, ki-ki olvashatja mostantól újra lelkiismerete szerint, saját felelősségére a különféle üzeneteket, de nagyon figyelve arra, hogy milyen forrásból származnak, mire indítanak, milyen lelkiállapotokat eredményeznek: erővel töltenek fel, örömöt, bizalmat adnak, vagy pedig inkább elszívják meglévő erőinket is, félelemmel sújtanak, depresszióba nyomnak. Az üzeneteket is gyümölcseikről lehet felismerni, hogy mit érlelnek bennünk, milyen hatással vannak ránk.

Annak érdekében hogy megfelelő döntéseket hozzunk, minden helyzetben Isten szándékai szerint viselkedhessünk, szükséges, hogy világosan lássunk, megítéljük a körülöttünk zajló viselkedéseket, folyamatokat. De az alaptalan, nem megfelelő forrásból származó, igazságtalan, szeretetlen, felesleges, nem ránk tartozó ítélkezéstől óv minket Mesterünk. Ő szeretettel van mindenki iránt. Még az árulójához intézett utolsó szavai is szeretetet sugároztak: „Júdás, hát csókkal árulod ez az Emberfiát (Lk 22,48)? Jézus példáját követve Pál apostol még az ellenségeinkért – a nekünk és a világnak rosszat akarókért – is imádkoztat minket. „Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, s ne átkozzátok (Róm 12,14). Minden emberért, köztük a még esetleg hitetlen politikai vezetőinkért is imára szólít. „Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben!” (1 Tim 2,1-2)

Zajlik a háborús készülődés, a félelmek elhintése, elhangzanak már atomháborúval való fenyegetések is. Sokan átengedik magukat ezeknek a negatív érzéseknek, vagy kétségbeesetten fontolgatják, hogy hogyan fogják túlélni ezt a telet, vagy az előttünk álló időket.  Elhangzik sok negatív prófécia is. Találkozunk nap mint nap ilyen-olyan fenyegető üzenetekkel, amelyek többnyire emberi, vagy ki tudja milyen forrásból származó megoldásokat, ellenszereket kínálnak.

Mit hallunk a hiteles Mária zarándokhelyekről: Fatimából, Medjugorjéból? Imára sürgetést: jöjjetek, tartsatok bűnbánatot, imádkozzatok és engeszteljetek. Sok próféta, bátorító üzeneteket szellemi fegyvert hozó személy jött Magyarországra az utóbbi években. Mire biztatnak? Arra, hogy vegyük komolyan az imát, a rózsafüzért (elsősorban a négy nagy klasszikus rózsafüzért). Imádkozzuk a Szeretetláng Jézussal való egységimáját! Mint egy nagy körmenetben hozzák a győzelmi zászlót, rajta a felirattal: Regnum Marianum. Ne féljetek, ti a Szűzanya tulajdona, országa vagytok! Hozzák a Keresztet, amely körül imádkozhatunk együtt egymással, az Égiekkel, a szent férfiakkal és nőkkel, és a szent angyalokkal Magyarországért, Európáért és a békéért. Van, aki magasra emeli az Eucharisztiát, hív a gyakori szentségimádásra vagy az állandó szentségimádásra bíztat, annak megszervezésén segédkezik. Szent István hozza a koronáját, amely pillanatnyilag nincs senkinek a fején, de a Szentkoronán keresztül, az általa hozott törvényeken keresztül maga uralkodik továbbra is, védi Országát, amelyet a Szűzanyának ajánlott. Azután van, aki Jézus és a Szűzanya egyesített szívét hozza, és azt a védelmet és biztonságot, amit a két Szent Szívnek való odaszentelődés jelent. És van, aki Jézus élő, szent Vérét hozza, amely lemos minden szennyet, minden bűnt, megbocsát, és a legnagyobb oltalom a gonosz lelkek támadásai ellen is. Ebbe az egységbe, a Szentháromságból kiáradó kegyelemforrásokba (ezek az igazi erőforrásaink) kell belehelyeznünk Magyarországot, és ezt a körülöttünk való békétlen világot.

Lelkünknek csak három ellensége van: a test, a világ, és a sátán. A testünk, azaz önző énünk, amely a végsőkig próbál ragaszkodni saját elképzeléseihez és élvezeteihez. A sátán, akiről Jézus azt mondja, hogy ő evilág fejedelme is (ez a világ a 3. ellenség, tehát valójában csak két ellenségünk van). Sok sötét katonáját tudja hadrendbe állítani. A világ sok pontjára odahelyezte ezeket a katonáit, vagy inkább rabszolgáit.

Szövetségeseink és jóakaróink azonban sokkal többen vannak. A Mennyei Atya elküldte Fiát, hogy kiragadjon minket a sátán rabságából, aki keresztjén már legyőzte lelkünk egyik fő ellenségét, és nekünk is megadja a győzelmet. A Szentlélek állandóan közbenjár értünk szavakban ki nem fejezhető sóhajtásokkal. Itt vannak mellettünk a vértanúk és a szentek különféle seregei, akik alig várják, hogy segíthessenek minket. És Itt vannak a hatalmas szent angyalok, akik többen vannak mint a bukott angyalok és erősebbek, mert Isten erejével harcolnak. Nincs hát okunk félelemre, csak hozzájuk kell társulnunk, és az ő segítségüket kell kérnünk!

Szentháromság Gyermekei, TÉRDRE, IMÁRA! Az Égiek csak ennyit kérnek tőlünk, hogy gyermeki bizalommal, mély hittel, szívből, kitartóan imádkozzunk. Az ilyen ima háborúkat, katasztrófákat hárít el. Vizsgáljuk felül időbeosztásunkat! Az ima most prioritást kell, hogy kapjon.

https://engesztelok.hu/terdre-imara/

Zarándoklat Érdért és a környező településekért 2022. október 1-jén

Várunk Téged is!

Hogy mikor?

2022. október 1-én, szombaton.

Hogy hová?

Az Érdi Élő Rózsafüzér Zarándoklatra a városért és a környező településekért, az itt élő családokért, Isten kegyelmébe s a Szűzanya oltalmába ajánlva őket!


A Boldogságos Szűz rózsafüzére, mely a második évezredben a Szentlélek indítására fokozatosan alakult ki, olyan imádság, melyet sok szent szeretett, és a Tanítóhivatal buzdít imádkozására. A maga egyszerűségében és mélységében most, az épp megkezdődött harmadik évezredben is nagyon jelentős imaforma, s az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje. Nagyon jól beleillik annak a kereszténységnek a lelki útjába, mely 2000 év múltán sem veszített semmit a kezdeti frissességből, s érzi Isten Szentlelkének “evezz a mélyre” késztetését, hogy újra elmondja, sőt elkiáltsa a világnak, hogy Krisztus az Úr és Üdvözítő, “az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6), “az emberi történelem célja, az a végpont, melyre a történelem és a civilizáció vágyai irányulnak”.

II. János Pál pápa

A rózsafüzér ugyanis – jóllehet jellegzetesen máriás imádság – lényegét tekintve krisztologikus. Alkotóelemeinek egyszerűségében sűrítve tartalmazza az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek mintegy rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága, az ő örök Magnifikátja, a megváltó megtestesülés művéért, mely az ő szűz méhében kezdődött el. A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mintegy magának a Megváltó Anyjának kezéből.

részlet II. János Pál pápa ROSARIUM VIRGINIS MARIAE apostoli leveléből

Program

A koronavírus-járványra tekintettel az idei zarándoklat is rendhagyó módon kerül megszervezésre:

A Bem téri templomnál szabad választás szerint két ágra bomlunk majd, melyek a lenti táblázat időbeosztása szerint fognak haladni egészen az Újvárosi templomig, ahol ismét egyesülünk. Innen már közösen megyünk tovább Óvárosba. A zarándoklat során az egyes állomásoknál rövid elmélkedések lesznek, ahol lehetőséget biztosítunk mindenki számára mellékhelyiség használatára és víz fogyasztására.

 • Az indulás idén is Érd-Parkvárosból a Szent István király templomtól lesz.
 • Minden zarándok egyénileg oldja meg a kiindulási és csatlakozási pontokhoz való utazást.
 • A plébániák, templomok nyitva lesznek (kivéve Regina Mundi), ahol a mosdó használata biztosított lesz. Szájmaszk viselése nem kötelező.
 • Az étkezést és a folyadékpótlást mindenki egyénileg oldja meg.
 • Óvárosban a záró Szentmisével adunk hálát a zarándoklat kegyelméért. Az agapé elmarad. A Szentmise 16.00-kor kezdődik.

Ha kérdése van a programmal kapcsolatban, írjon nekünk!

Részletek

Az állomások témái

I. állomás, Bem tér
Indulás
II. állomás, Nővérek
A Terrorizmus: „Ne ölj Isten nevében!” (Üzenet a béke 35. világnapjára II. János Pál pápa 2002. január 1. VI.)
III. állomás, Parochia, Fundoklia
Az emberi méltóság: „Minden ember természeténél fogva méltóságában egyenlő.” (Üzenet a béke 36. világnapjára II. János Pál pápa 2003. január 1. VI.)
A Szent József idősek otthonában nem lesz elmélkedés, „csak” közös ima az otthon lakóival!
IV. állomás, Postás telep, Tusculanum
A béke feltételei: „igazság, igazságosság, szeretet és szabadság (Vö.: XXIII. János: Pacem in terris, IV.)”
V. állomás, Érdliget, Újtelep A világbéke megteremtése, a békére való nevelés: „megmentse a jövendő nemzedékeket a háború csapásától” (Egyesült Nemzetek Alapokmánya San Francisco, 1945. június 26.)
VI. állomás, Újváros
Az egyház közreműködése a béke megteremtésében: „Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak hívják” (Mt 5,9)

A zarándoklat útvonala

A zarándoklat útvonala Érd térképén

 

 

Egy írás a Szent Anna réti kápolnával kapcsolatban.

NEM ÉPÜL FEL AZ ANNA RÉTI KÁPOLNA
1944 decemberében került elhelyezésre az Anna-réti Engesztelő kápolna alapköve, ekkorra Pestet már elérték a szovjet csapatok, így az építkezés meghiúsult.
A háború után másodszor is próbálkoztak a kápolna felépítésével, de az 50-es években nem valósulhatott meg.
2018-ban a Hegyvidéki Önkormányzat ötletpályázatot írt ki abból a célból, hogy a 2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra, “Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék a normafai helyszínnel a Világ Királynője Engesztelő Kápolna emlékével kapcsolódhat a kongresszus során tervezett esemény sorozathoz.”
A pályázatot csend követte, megtörtént 2021-ben a világkongresszus. majd tavaly ősszel az építési hatóság nyilvános adatbázisából derült ki, hogy az önkormányzat beadta az építési engedély kérelmét, erről mi számoltunk be elsőnek.
Megtörtént a közbeszerzési eljárás is, a kivitelezési szerződés idén június 20-án került aláírásra (az önkormányzat részéről nem a polgármester, hanem Váczi János”polgármesteri tanácsadó” írta alá).
A kápolna felépítésének harmadik próbálkozása sem járt sikerrel, mert július 22-én, azaz 32 nap után a szerződés megszűnt.

Engesztelő imaszándékok

Mielőtt elkezdjük engesztelő imánkat, engesztelésünket, érdemes magunkban felidítani a szándékot, hogy miért is imádkozunk. Én az alábbi imaszándékokat javaslom. Imádkozzunk:

 1. Mindannyiunk lelki növekedéséért.
 2. Különösen az alázatosságban és az engedelmességben való növekedésünkért.
 3. Akarjuk engesztelni az Eucharisztián keresztül Jézus vérző misztikus testét és megsebzett szívét.
 4. Országunk megtéréséért és megtisztulásáért.
 5. Minden lélek tisztulásáért.
 6. Földünk megtisztulásáért.
 7. Hogy az Egyház ujjá alakuljon a Szentháromságban.
 8. A papok tisztánlátásáért, hogy megmaradjanak a helyes úton, és az igaz tanítást még inkább elhintsék a lelkek között, és hogy a mag jó földbe hulljon.
 9. Az engesztelő kápolna felépítéséért (pillanatnyilag azért nem épülhet, mert beruházási stop van érvényben).
 10. Az engesztelő család növekedéséért, az engesztelők egységéért.

Most a leginkább a csendes imára, engesztelésre van szükségünk. A csend nemcsak zajmentességet jelent, nemcsak külső csendet, hanem a lélek belső csendjét is. Belső csendünket több minden megzavarhatja: a munkánk, a gondjaink, a családunk, kíváncsiságunk, félelmeink… Mindent át kell adnunk Istennek és kérni a Szentlelket és az Ő jegyesét, a Szűzanyát, aki egész életét csendes összeszedettségben töltötte, hogy sikerüljön nekünk is újra meg újra megteremteni magunkban ezt a belső csendet.

Imánk akkor hatékony, ha azt megtámogatjuk böjttel és az irgalmasság testi-lelki cselekedeteivel. A böjtnek is több formája létezik. Nemcsak ételben, italban való önmegtartóztatás lehetséges, hanem szóböjt is, tévéböjt is, internetböjt is, üzenetböjt is…

Ez utóbbihoz, az üzenetböjthöz egy kis magyarázat. Vannak, akik egyáltalán nem figyelnek oda pl. a Szűzanya üzeneteire, amelyek az utóbbi századokban a föld több pontján is felhangzottak, amelyeket az Egyház is elismert. Nem figyelnek oda a különféle próféciákra, az utóbbi évek „kis” és „nagy” prófétáira. Az egyik ószövetségi kisprófétánál szerepel, hogy Isten, az Úr nem tesz semmit anélkül, hogy szándékát el ne árulná szolgáinak, a prófétáknak (Ámosz 3,7). Isten ma is küld prófétákat. A hiteles próféták hiteles üzenetei nélkül (de ezeket meg kell különböztetnünk: Vizsgáljatok meg mindent! A jót tartsátok meg! – 1 Tessz 5,21) nem érthetők a világunkban zajló folyamatok. Jézus Krisztus földre jövetele óta az emberiség belépett az „utolsó időkbe”. Most még jobban érezhető, mint valaha, hogy az utolsó időkben élünk, amelyekről szó van sok helyen az újszövetségi Szentírásban is. Erről olvashatunk például Máté evangéliumának 24. fejezetében, Márk evangéliumának 13. fejezetében, és a Jelenések könyve is erről szól. Aquinói Szent Tamás szerint a Szentírás utolsó könyvében leírt események külön kinyilatkoztatások nélkül nem érthetők.

Vannak viszont az engesztelők között is jócskán olyanok, akik rendetlen módon érdeklődnek az üzenetek iránt, olyannyira, hogy ki lehet mondani: sokan „üzenetfüggővé” váltak. Ezt a függőséget felerősítik a különféle „üzenetküldő szolgálatok”, amelyek napi szinten küldik a különféle üzeneteket. Különösen károsak lehetnek a „világvég” próféciák, amelyek nap mint nap elénk tárják a ránk váró borzalmakat. Sokan figyelmen kívül hagyják, hogy az Istentől származó hiteles próféciák legnagyobb része feltételekhez között. Ilyen volt például Jónás Ninivével kapcsolatos próféciája: „még negyven nap és elpusztul Ninive”. Ez mégsem következett be azért, mert a niniveiek bűnbánatot tartottak, elkezdtek böjtölni, és megtértek.

Különbséget kell tennünk az olyan próféciák között, amelyek személyre szólóak, és olyanok között, amelyek körvonalazzák ugyan a jövőt, de inkább „átírható forgatókönyvek”. Vagyis ez meg az következhet, ha nem tértek meg, ha nem imádkoztok kitartóan. Rengeteg prófécia van, korunkban is, amelyek tartalma – a niniveieknek szóló próféciához hasonlón – nem következett be, mert sokan imádkozni és böjtölni kezdtek, és megtértek, mint a Niniveiek.

Az Apostolok Cselekedetei is idézi Joel próféta könyvét: Az utolsó napokban, így szól Isten, kiárasztom Lelkemet minden halandóra. Fiaitok és lányaitok prófétálnak, ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak (Apcsel 2,17). Isten vezetni akar személyesen mindenkit, de ezt csak úgy teheti, ha magunkban csendet teremtünk, és ebben a csendben igyekszünk meghallani Isten mindnyájunk számára személyre szóló üzenetét. Korunk „nagyprófétáinál” is szerepel, hogy eljön az idő, amikor Isten már nem fog nyilvánosan szólni az emberekhez, mert megkaptunk már mindent, amit nyilvános (sokakhoz szóló) üzeneteken keresztül adhatott. – Én úgy látom, ez az idő elérkezett. Ezért veszélyesnek – a nem megfelelő üzenetkultúránk miatt időnként egyenesen károsnak – tartom a rengeteg üzenetet, amivel nap mint nap bombáznak minket. Jézus mondja, miközben maga is az Ő második eljöveteléről prófétál, annak előjeleiről beszél, hogy vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába benneteket a félelem (Mt 24,6)!

Ma olyan korban élünk, amelyben a személyes döntéseknek különleges súlya van. Hogy Isten mit mond nekünk személyesen, azt viszont csak a csendben, a személyes imában, elmélkedésben juthat el hozzánk.

Nehéz idők elé nézünk, az idők jelei nyilvánvalók… de minden Istentől jövő üzenet arra épül, hogy ne féljetek, gyermeki bizalommal bízzatok bennem, és akkor minden a javatokra válik. Állandóan kegyelmi állapotban kell lennünk, vagy ha kiestünk abból a bűnbánattal, gyónással vissza kell oda minél előbb kerülnünk. Rá kell szánnunk minden nap az időt a személyes imára. És olvasnunk kell naponta (nem az ilyen meg olyan üzeneteket, hanem) a Szentírást!

Bocsa József atya