2018. 09.29-30 .-án Az Összes Szent Angyallal való szövetség kötés lesz Leányfaluban

Az angyalokkal való együttműködés fontosságáról szó van a Máriás Papi Mozgalom kék könyvében is. Az 1987. szeptember 29-i üzenetben ez olvasható. “Szeplőtele Szívem fényének angyalai most gyűjtik össze  mindenfelől a választottakat, akik arra hivatottak, hogy harcoljanak győzelmes seregemben. Megjelölnek benneteket pecsétemmel. Erős fegyverzettel látnak el benneteket a küzdelemre. Megvédenek benneteket pajzsommal… Elérkezett a végső küzdelem ideje. Ezért rendkívüli módon lépnek közbe az Úr angyalai, és minden nap odaállnak mindnyájatok mellé, hogy vezessenek, megvédjenek, és megerősítsenek benneteket. Ahogy ezekben az időkben a démonoknak és minden gonosz szellemnek nagy szabadsága van ördögi megnyilatkozásaikra, úgy hivatottak most az Úr angyalai arra, hogy tervem legfontosabb részét véghezvigyék. Ég és föld egyesül a nagy küzdelemnek ebben az órájában. Felszólítalak tehát benneteket, alkossatok mindnyájan egységet az angyalokkal és a mennyország szentjeivel!

 

Ezt az egységet segíti ez a szövetségkötés is.

 

Szent Őrzőangyalom, hozzád fordulok: / Istennek angyala, akit a Mennyei Atya őrzőmmé, segítőmmé, tanítómmá, pásztorommá rendelt! / Te ezt a feladatot születésemtől fogva betöltöd mellettem / – óvtál és védelmeztél, / és újra, meg újra szóltál is lelkiismeretem hangján keresztül / – megköszönöm neked mindezeket a szolgálatokat. / Bár én sokszor tudomást sem vettem rólad, / te mégsem hagytál magamra, / hanem mindig segítségemre voltál. / Rádöbbenve az irántad való és a Mennyei Atya iránti hálátlanságomra, / Aki ily nagy és szent segítőt adott mellém, / a jövőben jobban akarok Rád figyelni, / és együtt akarok munkálkodni Veled! / Meg akarom mostantól szívlelni minden intésedet, / és követni akarom minden sugallatodat, / amellyel oktatsz, és tanácsot adsz. /

Te jól tudod, hogy az utolsó időkben élünk. / Te ismered a sátán terveit, hogy tönkre akarja tenni Isten művét ezen a Földön. / Te tudod, hogy meg akarja osztani, / el akarja pusztítani az egyházat és az emberiséget, / és hogy oly sokakat kárhozatba akar dönteni. / Tapasztaljuk magunkban és körülöttünk a megosztottságot, és az ellentéteket, / tudjuk, hogy az Antikrisztus át akarja venni az uralmat a Fölön. / Látjuk a gonoszság erőinek az elszabadulását. / Mi magunktól tehetetlenül állunk ezek előtt. / Segítsetek rajtunk nyomorúságunkban! /

Mi, a magunk erejéből képtelenek vagyunk megállítani a sátánt és angyalait, / de ti, Szent Angyalok, Istentől rendelt ellenfeleik vagytok. / Szent Őrzőangyalaink, kérünk titeket, / hogy léptessetek minket szövetségre az összes Szent Angyallal, azok minden karával: / az Angyalokkal, Arkangyalokkal, a szent Erők karának angyalaival, / a szent Fejedelmekkel, Hatalmakkal és Uralmakkal, / és az Isten közvetlen közelében lévő Trónokkal, Kerubokkal és Szeráfokkal. / Léptessetek velük szövetségre, és teremtsetek köztünk személyes és állandó kapcsolatot! / Mind a kilenc kar szent angyalai, / hazánk, családunk, közösségeink védő szent angyalai, / és akiket a Szentírásból név szerint is ismerünk, / Szent Gábor, Szent Rafael és a mennyei seregek vezére, Szent Mihály, / figyelni akarunk rátok! / Rá akarunk hagyatkozni a ti vezetésetekre! / Veletek együtt akarunk küzdeni./

Tanítsatok meg erényeitekre, hogy helyt tudjuk állni az utolsó idők harcaiban! / Tanítsatok meg a szeretetre, a szentségre, a tisztaságra! / Tanítsatok meg Isten helyes imádására, a bölcsességre, és a hallgatásra! / Tanítsatok meg az Istenre, a rátok, és az egymásra való figyelésre! / Tanítsatok meg az engedelmességre, hogy Isten minden parancsát kivétel nélkül teljesítsük! / Tanítsatok meg az igazságosságra és a szolgálatra! / Tanítsatok meg az alázatra, a türelemre, a bátorságra, a fegyelemre, és a hűségre! / Tartsatok meg abban a szeretetegységben minket, amiért Jézus az Utolsó Vacsorán imádkozott! / De segítsetek, hogy, amikor szakadásokat, ellentéteket tapasztalunk, / akkor is tudjunk mindig Jézushoz hűségesek maradni, / ne veszítsük el hitünket, reményünket, / hogy mindvégig megmaradjunk az Isten és az egymás iránti szeretetben! /

Szeretnénk veletek együtt munkálkodni az anyagvilág átalakításán, / megszentelésén, / Istenhez való hazavitelén! / Segítsetek, hogy együtt tudjunk működni veletek és az összes szentekkel a Mennyei Atya tervében, / aki „Krisztusban mint Főben újra akar egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van.” /

Mi ugyan keveset tudunk nyújtani ebben a szövetségben, / de azt szeretnénk megtenni, ami rajtunk múlik! / Ezután jobban rátok akarunk figyelni és veletek jobban együtt munkálkodni! / Vállaljuk az engesztelő hivatást, / felajánlunk minden betegséget, szenvedést, gyengeséget és megpróbáltatást, / és mindenekelőtt saját akaratunkat ajánljuk Istennek. / Egyesíteni akarjuk minden cselekedetünket és szándékunkat, / mindent, amit teszünk, vagy elviselünk, / Jézus cselekedeteivel és szenvedéseivel, / hogy a velünk való kapcsolat révén / ti is részesülhessetek Jézus szent emberségének a megismerésében. / Segítsetek, hogy mi magunk is átalakuljunk, átváltozzunk, / ahogyan átváltozik a kenyér és a bor a szentmisében Jézus testévé és vérévé. / Hintsétek meg Jézus Szent Vérével és Királynőtök szent könnyeivel az egész Földet, / hogy megtisztuljon a bűntől, / az Isten elleni lázadás szellemétől, / és védve legyen a gonosz erők támadásaitól! / Szolgatársaitok akarunk lenni! / Védelmezzetek minket! / Vigyétek győzelemre a mi gyarló közreműködésünkkel Isten ügyét! /

Mostantól a Szentháromság, a Szűzanya, az összes angyalok és szentek segítsége által / a szent angyalokkal való szövetségem tudatában akarok élni és meghalni. Amen./

(Összeállította: Bocsa József Sch.P.)

Az országos kiengesztelődési találkozó előkészítése

2007 októberétől minden évben megrendezésre kerül az országos kiengesztelődési találkozó a váci piarista templomban az októberi nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódva. A kiengesztelődési talákozókhoz társultak néhány év múltán (tavasszal, május-június hónapban) az engesztelők országos találkozói. Engesztelés és kiengesztelődés kart-karöltve kell, hogy járjanak. Engesztelés kiengesztelődés nélkül fából vaskarika. Isten előtt kedves engesztelés nem létezhet kiengesztelődés nélkül. Az engesztelésre nem biztos, hogy mindenki meghívást kap Istentől, de a kiengesztelődésre igen – mindenek előtt az Istennel való kiengesztelődésre. Az Istennel való kiengesztelődés velejárója, kísérője az emberekkel való kiengesztelődés is.

Az idén október 20-án lesz a 11. kiengesztelődési találkozó Vácon a Szent Anna piarista templomban. Szeretettel hívunk erre mindnyájatokat. De meghívunk ennek az előkészítésére is. Szeretnénk, ha ez a találkozó nemcsak egy programon való részvétel lenne, hanem igazi találkozás egymással és az Égiekkel. A közös ima és a szentmise mellett a tanúságtételekre szeretnénk most a fő hangsúlyt helyezni. Ezért arra kérünk titeket, hogy írjátok meg, hogy mit jelentettek eddig számotokra ezek a kiengesztelődési találkozók. És írjatok le egy-két tapasztalatot, hogy hogyan sikerült a kiengesztelődést megélnetek egy-egy konkrét élethelyzetben! Amikor, ahol súlyos bántások ellenére is tud az ember megbocsátani, és jót tenni bántóival, üldözőivel, ott tetten érhető Isten. A bosszú emberi, a megbocsátás és kiengesztelődés isteni dolog. Ebben, az ilyen tapasztalatok megosztásában szeretnénk gazdagodni ezen a kiengesztelődési találkozón. Az igazi kiengeszelődés nagyobb csoda, mint a fizikális gyógyulás. Az előzetesen leírt és megküldött tanúságtételetek alapján szeretnénk felkérni néhányatokat a találkozón való személyes tanúságtételre is.

Azoknak a jelentkezését is várjuk, akik a találkozón szervezési feladatokat is szívesen vállalnak. Ötleteitket is megírhatjátok a találkozóval kapcsolatban.

A szervezők nevében szeretettel köszöntelek mindnyájatokat: Bocsa József atya

Leveleiteket várjuk az engeszteloklapja@gmail.com címre.

Imádkozzunk is előre a találkozó sikeréért.

 

http://engesztelok.hu/talalkozok/1361-az-orszagos-kiengesztelodesi-talalkozo-elokeszitese