Az Ég sürgető kérése ima-vigília tartására (az Isteni Irgalmasság Máriáján keresztül)

Ima-vigília kérés.

Egy szenvedő lélek Jézus Szent nevére kéri, segítsünk megvédeni az Üdvösség Misszióját a Sátántól, hogy a lelkek megmeneküljenek a kárhozattól, hogy a Maradék Hadsereg egyesüljön, és Isten kegyelméből megerősödjön!
6 instrukciót küldött a szenvedő lélek Jézus Szent nevében:

1: Jézus kéri, hogy világméretű virrasztást tartsunk, mialatt elimádkozzuk mind a négy Rózsafüzér titkait, egymás után megszakítás nélkül. A Virrasztás éjfélkor kezdődjön mindenütt.

2: A vigília előtti éjjel 24 órától (tehát 24 órával az ima-vigília kezdete előtt-től) böjtöt kell tartani a vigília befejezéséig. (aki képes rá, egészsége engedi)

3: Gyónás a vigília előtt

4: Azonnal és szívből bocsássunk meg minden bűnt, amelyet ellenünk bárki elkövetett, és keressünk megbocsátást azoknál, akik ellen mi vétkeztünk. E – mailben, levélben, virággal, telefonon, bárhogyan, de intézzük el, hogy ne tápláljanak irántunk haragot tovább. Tehát maradéktalan kiengesztelődés mindenkivel.

5: A vigília dátuma saját választás, de minél előbb meg kell tartanunk!

6: A vigíliát lehetőség szerint felszentelt helyen tartsuk meg (pl. Templom, imaház stb), de az otthonainkban is megtarthatjuk. Ami számít az a hit, a szeretet Jézus és Mennyi Édesanyánk iránt és a tiszta szív.

Az éjfél Jézus Krisztus Második Eljövetelének szimbóluma.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Áldott Szűzanyánk, a Rózsafüzér királynőjének szeretete legyen örökre mindnyájunkkal.

Forrás (angol): https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2017/08/29/prayer-vigil-request/

németül: http://dasbuchderwahrheit.de/gebetskreis/Vigilien-Mahnwachen.htm

Ima Szeplőtelen Fogantatás ünnepén

Ó MÁRIA! Téged ISTEN adott nekünk Szeplőtelenként, Megváltónk Anyjaként; te az angyalok felhőjén lebegsz az egész teremtés felett. Légy győztes minden nyílt és alattomos démoni gonoszság, minden idők, minden baj és szükség felett! Győzd le, kérünk, a mi gyenge, gyámoltalan szívünket is! Ámen.

“Mielőtt látható jelet kap az emberiség, három figyelmeztetés lesz a világban” Mirjana a rájuk bízott tíz titokról.

2017. augusztus 8.
Az 1982. december 25-ei jelenés alkalmával Mirjana állítása szerint a Madonna bizalmasan közölte a tízedik, utolsó titkot, és elárulta neki a dátumokat, amelyeken a titkok megvalósulnak. A Szent Szűz kinyilatkoztatott Mirjanának néhány jövőbeli eseményt, részletesebben, mint az eddigi összes többi látnoknak. Emiatt számolok be e cikkben arról, amit Mirjana közölt egy 1983. november 5-i beszélgetés során. Összefoglaltam alapvető mondanivalóját – szószerinti idézés nélkül – annak, amit Mirjana mondott. Íme:
Mielőtt az emberiség látható jelet kap, három figyelmeztetés lesz a világban. A figyelmeztetések földi események lesznek. Mirjana mindháromnak szemtanúja lesz. Tíz nappal az isteni figyelmeztetések előtt Mirjana értesíteni fogja az általa kiválasztott papot. Mirjana tanúságtétele a figyelmeztetések megerősítése és a világ megtérésére való ösztönzés lesz.
A figyelmeztetések után látható jel jelenik meg a medjugorjei jelenések helyszínén, hogy az egész világ láthassa. Ez a jel tanúságtételként szolgál a jelenésekre és arra, hogy az emberek újra Istenhívők legyenek.
A kilencedik és a tízedik titok fontos. A világiak bűneinek következményeivel, azok büntetésével kapcsolatos. A büntetés elkerülhetetlen, mivel nem várhatjuk, hogy az egész világ megtér. A büntetést enyhíteni lehet imával és vezekléssel, de nem lehet elhagyni. Mirjana azt mondja, hogy a gonosz még mindig fenyegeti a világot, de a sok imának és a böjtnek köszönhetően elhárult az, amit a hetedik titok tartalmazott. Ezért bátorít Szűz Mária imára és böjtre: „Elfelejtettétek, hogy az imán és a böjtölésen keresztül elháríthatjátok a háborúkat és megtörhetitek a természeti törvények rendjét.”
Az első figyelmeztetést rövid idő után követi majd a többi. Így az embereknek lesz némi ideje a megtérésre.
Ez az időszak lesz a kegyelem és megtérés időszaka. Miután a látható jel feltűnik, az élő embereknek lesz némi ideje a megtérésre. Emiatt a Szent Szűz sürgős bűnbánatra és megbékélésre hív.
Az imádságra és bűnbánatra való felhívása azért van, hogy megakadályozza a gonosz erejét és a háborúkat, de a legfőképpen, hogy lelkeket mentsen.
Mirjana szerint a Szűzanya által megjósolt események már közel vannak. Ezen megtapasztalás alapján Mirjana azt hirdeti a világnak: „Térjetek meg, amilyen gyorsan csak lehet! Nyissátok meg szíveteket Istennek.”
“Ne haragudj, de tisztában kell legyél azzal, hogy a sátán létezik. Egy nap megjelent Isten trónusa előtt és engedélyt kért, hogy az Egyházat próbára tehesse. Isten egy évszázadig tartó engedélyt adott neki, hogy próbára tegye az Egyházat. Ez az évszázad az ördög hatalma alatt van, de amikorra a titkokat kinyilatkoztatják, hatalma megsemmisül. Még most is, hogy a hatalma kezd gyengülni, egyre agresszívabb lesz. Elpusztít házasságokat, családokat, viszályt okoz a papok között és ő felelős a gyötrelmekért és a gyilkosságért. Nektek böjttel és az imádsággal kell megvédenetek magatokat ezektől a dolgoktól, különösen a közösségi imával. Hordjatok szentelt dolgokat magatokkal! Helyezzétek ezeket el a házatokba és használjátok újra a szentelt vizet!”

Fordította: Tar Márta Flóra
Forrás: http://mysticpost.com/2017/08/before-the-visible-sign-is-given-to-mankind-there-will-be-three-warnings-to-the-world-mirjana-on-the-ten-secrets/

KÖZELEDÜNK AZ APOKALIPSZISHEZ… MEDJUGORJE-I LÁTNOK: “A SZŰZANYA SOK DOLGOT ELMONDOTT, AMIT MÉG NEM FEDHETEK FEL… DE AZ ESEMÉNYEK MÁR MOZGÁSBAN VANNAK.”

A történelem különleges korszakában élünk. Úgy tűnik, a világ lángokban áll. Soha nem tapasztalt természeti katasztrófákról hallunk, halálos hurrikánokról és földrengésekről. Az Egyesült Államokban nyilvános vita folyik a polgárháborúról, a kongresszusi tagokat megkísérlik lemészárolni, Oroszország és az Egyesült Államok szabadon megválasztott elnökeiről nyilvánosságra hoznak titkos információkat, például ahogy egy nukleáris háború nyerési esélyeit latolgatják, itt van az ISIS, Szíria, Oroszország, Észak-Korea, hogy csak néhány példát említsünk arról, milyen elképesztő világban élünk. Példa nélküli felfordulásnak vagyunk a tanúi – igazi drámának, amihez foghatót a világ még nem látott.

Ezek a világesemények előjelek lennének, hogy Fatima és Medjugorje titkai kezdenek kibontakozni? Mirjana, az egyik Medjugorje-i látnok szerint ez a helyzet. Új könyvében azt mondja:

“A Szűzanya sok dolgot elmondott, amit még nem fedhetek fel. Csak utalhatok rá, hogy mit hoz a jövő, azt viszont látom, hogy az események már mozgásban vannak.”

Nézd meg a körülöttünk lévő világot. A fősodrású média nap mint nap olyan cikkeket tesz közzé, amelyek Oroszországot és Vlagyimir Putyint démonizálják, és a háborút sürgetik. Oroszország hirtelen ellenségünk lett. Hollywood nyíltan kimondja, hogy “háborúban állunk Oroszországgal”. De ki áll emögött a veszélyes démonizáció mögött? Ma már olyan nagy hazugságok hullanak ki a nagy médiaszervezetekből, hogy vannak, akik elkezdenek azon gondolkodni, vajon a “Hazugság Atyja” valahogy beszivárgott-e társadalmunk felsőbb szféráiba, és az irányítása alatt állnak-e a nagyhatalmak?

A Medjugorjei jelenések első napjaiban a Madonna adott egy próféciát a hat látnoknak Oroszországról és tíz titokról, amelyek információkat tartalmaznak a jövő eseményeiről. Ez a 10 medjugorjei titok hatással lesz az egyházra és a világra. A vészjósló titkok a világ felé közeledő büntetésről szólnak.

A Mária jelenésekben gyakran fordulnak elő titkok. A leghíresebb titok- illetve próféciasorozat Fatima-ban hangzott el 1917-ben. A második világháborúra és a kommunista ateizmusra figyelmeztetett. Ezek a próféciák mind valóra váltak.

Az viszont nem annyira közismert, hogy a Boldogságos Szűz állítása szerint Fatima közvetlenül kapcsolódik Medjugorje-hez.

1991. augusztus 25-én a Béke Királynője a következőt üzente: “… kilenc napos lemondásra kérlek benneteket, a ti segítségetekkel teljesülhet, amit a Fatimában közölt titkokon keresztül elkezdtem megvalósítani…” A látnokok azt mondták, hogy Medjugorje “Fatima folytatása és beteljesítése”.

Tehát ha titkok jellemzik Medjugorjét és Fatimát, és ha Medjugorje valóban Fatima beteljesítése, hogyan kell értelmezni ezt?

Először is, ha elemezzük a fatimai üzenetet, látjuk, hogy a főtéma Oroszország – ez a különleges nemzet – központi szerepet játszik Fatima titkainál.

Fatima püspöke kijelentette, hogy “Fatima üzenete Oroszországra vonatkozik. Fatima és Oroszország egy. ”

Hnilica püspök, aki szoros kapcsolatban állt mind Szent II. János Pál pápával, mind pedig Kalkuttai Szent Teréz anyával, közölte, hogy a Boldogságos Szűz a fatimai látnok Lucia nővéren keresztül legalább 22 alkalommal beszélt Oroszországról. “Egyszer, amikor visszatértem Fatimá-ból, ahol találkoztam Lucia nővérrel, elmeséltem Teréz anyának, amit ez a híres látnok elmondott nekem. Egy részlet szöget ütött a fejembe, nevezetesen, hogy a fatimai Szűz a különböző jelenéseiben, a hivatalosakban 1917-ben és Lucia nővér későbbi magánjelenéseiben  22 alkalommal fejezett ki Oroszország iránti érdeklődést. “Ez a ragaszkodás  – mondtam Teréz anyának -, bizonyítéka annak a rendkívüli kedvességnek, ahogy a Szent Szűz az orosz néphez viszonyul.”

Egy rádióműsorban megkérdezték Malachi Martin-t, – aki elolvasta Fatima titkait, és meg volt győződve arról, hogy Mária Szeplőtelen Szívének diadala legkésőbb 2017-ben elkezdődik, – a titkok tartalmáról. Válasza így hangzott: “A harmadik titok szövege alapján Oroszország a Fatima-menetrend szabályozója.”

Oroszország szerepe nagyon fontos a fatimai próféciában, mert ha hiszünk a fatimai vízióban, a világ megmentése, a beteg világ meggyógyítása Oroszországban kezdődik, ezért beszélt a Szent Szűz az 1917-es fatimai jelenésekben olyan sokat Oroszországról. Nagyon bizarr üzenet ez olyan értelemben, hogy az ember azt gondolná, hogy az üdvösség Nyugatról származik, ahogy azt mindig gondoljuk, mert nyugatiak vagyunk, de nem, Fatima üzenete szerint a megváltás Keletről származik, és különösen Ukrajnából és magából az orosz államból, ami rendkívüli.”

Malachi Martin szerint Lucia nővérnek a “harmadik titokról szóló” egyoldalas levele három témakörrel foglalkozik:

1. A nemzetek fizikai megbüntetése
2. Szellemi büntetés
3. Oroszország központi szerepe mindkettőben, vagyis hogy a fizikai és szellemi büntetés végzetszerű
menetrendjében Oroszország a kulcs.

Most ha elfogadjuk, hogy Oroszország volt Fatima központi témája, és hogy Medjugorje Fatima beteljesítése, akkor lehetséges, hogy Oroszországnak köze van Medjugorje-hez?

Meglepő módon a kérdésre adott válasz IGEN!

1981-ben Medjugorje-ben, a Béke Királynője azt mondta a fiatal látnokoknak, hogy “az orosz nép fogja legjobban megdicsőíteni Istent.” Ez egy rendkívüli prófécia. Először megjósolta, hogy Oroszország felajánlása megtörténik (ez végül 1984 március 24-én megtörtént), másodszor megjövendölte a keresztény hit feltámadását Oroszországban, mely a prófécia idején egy ateista, totalitárius rezsim uralma alatt volt. A béke királynőjének teljes üzenete: ” Oroszország fogja a legjobban megdicsőíteni Istent, míg Nyugaton a civilizáció fog fejlődni, de Isten nélkül és úgy cselekednek, mintha saját maguk teremtői lennének”.

Tehát ezeket szem előtt tartva figyeljük a mai világeseményeket, hogy láthassuk, amint Medjugorje titkai feltehetően kibontakoznak. Különösen az oroszországi keresztény hit állapotát kísérjük figyelemmel (“Oroszország fogja legjobban megdicsőíteni Istent”) és az Egyesült Államok, a Nyugat és Oroszország kapcsolatát (“Nyugaton a civilizáció fog fejlődni, de Isten nélkül”)

Mit tudunk a MEDJUGORJE-BEN ADOTT 10 TITOKRÓL”?

Az Oroszország és a Nyugat közötti feszültségek tagadhatatlanul most vannak a legjobban kiéleződve a hidegháború óta. Néhány szakértő szerint ez az idő most rosszabb, mivel Putyin aktívan beszél az oroszországi nukleáris fegyverek erejéről és nyíltan beszél a taktikai alkalmazásukról. Nem esik már szó “kölcsönös biztos pusztításról”. Putyin a nukleáris csata megnyeréséről beszél. Medjugorje titkaira gondolva fontoljuk meg, hogy a titkokban”büntetésről” van szó, és Fatima azt állítja, hogy Oroszország ezeknek az úgynevezett büntetéseknek  a”szabályozója”.

Henry Kissinger nemrégiben ezt írta; “Oroszország kitörése az Egyesült Államok számára evidenssé vált” A hidegháború óta nem volt ennyi józan beszélgetés egy Oroszország és a Nyugat közötti potenciális nukleáris háború lehetőségéről.  Egy tipikus cím: Az USA, a NATO hatalmak intenzív előkészületei a nukleáris háborúra, válaszul az “orosz agresszióra”.

De amit a legtöbb politikai és katonai stratéga alábecsül, az az, hogy a kereszténység mennyire ott van a Nyugat és az Oroszország közötti feszültségek gyökerében. Az USA és Európa gyors ütemben fordul el a hittől, míg Oroszország példátlan vallási ébredés közepében van. (Oroszország Európa Legistenhívőbb Nemzeteként emelkedik fel.) Vladimir Putyin közelmúltban beszédet mondott: “Ma számos országban újraértékelik az erkölcsi és etikai normákat. Nemcsak a lelkiismereti szabadság, a politikai nézetek és a magánélet megfelelő elismerését, hanem a jó és a rossz tudásának kötelező elismerését is megkövetelik. “Putyin hitre vonatkozó szavai meglepték a világot.

A vallási élet tagadhatatlanul visszatért Oroszországba. Vladimir Putyin templomba jár, és a  nyilvánosság szeme láttára rendszeresen tiszteletét teszi Szűz Mária előtt, és megcsókolja a Madonna megáldott ikonjait. A hitet visszautasító és erkölcstelen Amerikát leckézteti Putyin. A meglepő spirituális újjáéledés Oroszországban olyan időszakban zajlik, amikor Európa és az Egyesült Államok mély hitválságban van. Már az Egyesült Államokban zajló vallási üldöztetésről beszélnek a Legfelsőbb Bíróság azon történelmi döntése miatt, amely az azonos neműek házasságáról szól.

Ma, amikor az Egyesült Államok kormánya elveti a vallásszabadságot, és Isten nélkül halad előre a jövőbe, az orosz kormány a közadókból finanszírozza az ortodox templomok helyreállítását. Az ünnepélyes ceremóniákon szentelt vízzel és füstölővel felfegyverkezett papok és pátriárkák is részt vesznek. Az orosz ortodox püspököket rendszeresen látni katonai létesítményekben, ahol vallási szertartásokat vezetnek, imádkoznak, füstölőket égetnek, és mindent szentelt vízzel áldanak meg. Tavaly egy orosz szent nevét viselő nukleáris tengeralattjáróban ortodox kápolnát szenteltek fel.

Az oroszországi szellemi ébredés gyakorlatilag ismeretlen történet az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban és Nyugaton a kortárs kulturális események azt sugallják, hogy a nyugati társadalom gyorsan távolodik Istentől – alapvetően elutasítva Istent, mint Teremtőnket. Ez a mozgalom távol van Istentől, miközben Oroszország úgy tűnik nemcsak keresztényként kezd gondolkodni és cselekedni, hanem egyenesen “megdicsőíti Istent”.

Vajon arról van-e szó, hogy ez a két nagyon különböző társadalom történelmi ütközetet vív? A szemünk előtt kezdenének kibontakozni Medjugorje titkai? A világ halad-e gyorsan Fatima beteljesedése felé, amely büntetést jósolt a világnak, ugyanakkor azt a dicsőséges ígéretet is, mely szerint “Szűz Mária Szeplőtelen Szíve győzni fog”?

Nem kétséges, hogy gyorsan közeledünk az apokaliptikus idők felé.

Ne felejtsük el a Szűzanya sürgős kérését: “Imádkozzatok a békéért; a béke, a béke és csak a béke. ”

Szeptember 27, 2017
Forrás: Approaching the Apocalypse… Medjugorje Visionary: “Our Lady told me many things that I cannot yet reveal. I can only hint at what the future holds, but I do see indications that the events are already in motion.” – Mystic Post

” !Térjetek meg, Térjetek meg, Térjetek meg! “ ” Senki sem jön, a mennybe, szenvedés nélkül “

A Szentírás, a világi bölcsesség forrásaként, Mi is figyelmeztetve vagyunk: “Gondolod, hogy ezek a galileaiak voltak bűnösök, mint a többi a galileaiak, mert az általuk elszenvedett ezeket a dolgokat? Nem, Én biztosíthatom Önöket; és ha nem lettél, minden elpusztul, ugyanúgy. Vagy az a tizennyolc alapjául a Siloam torony összeomlott, megöli őket. Gondolod, hogy több követtek, mint a férfiak, hogy Jeruzsálemben laktak? Nem, Én biztosíthatom Önöket; és ha nem lettél, minden elpusztul, azonos módon.” S. Lucas 13,1-5

Ezek talán a ruandai több bűnösök, mint mi? Nem az igaz!! A Stma. Szűz Mária és a mi Urunk utolsó alkalommal Kibeho jelentették be, (nem-hoz lenni megzavarodott-val a “a világ vége”), mint más helyeken megjelenését, az egyház által jóváhagyott. És, aki hallgat?

Néhány, nagyon kevesen azok, akik hallgatni, inkább nem. Kíváncsian Kibeho üzenetek már könyvkiadó néhány évvel korábban a népirtás; Ő is keringtek a ruandai társadalom Marian környezetben, Ezek az üzenetek a film. de…, aki hallgat? Után, az Egyesült Nemzetek rohant, hogy szeretnének segíteni, és hogy kár. de…, az ENSZ, elismerve, hogy van képzeljük a? “Ruandai népirtás” Ez volt már bejelentette, a Boldogságos Szűz Mária?

Mindent bejelentette, de nagyon kevesen azok, akik szeretnék hallani!

Eredetileg a: Maria habla desde el Corazon de Afrikában (Ruanda-Spanyolország)

http://www.mariantimes.com/2015/09/28/elementos-del-mensaje-de-kibeho

Bûnbánatra és hitvallásra szólít fel az üzenet, de mindenek felett szeretetre, mert semmit sem ér a szeretet nélküli adakozás és jócselekedet, az antikrisztusi, szemfényvesztõ szabadkõmûves “karitász”.


A hit nem homály, hanem Krisztus ajándéka minden embernek. Erre a talán legnagyobb emberi kérdésre, az örök Tamások kételkedésére válaszol maga az isteni Mester feltámadása után megdicsõült testének és értelmének fenséges eleganciájával: “Boldogok, akik nem látnak és hisznek.” Itt nincs keresnivalója az informatikának, az internetnek. A sensus fidelium, a hívõ emberek megérzése, kegyelmi fénye segíti az egyszerû zarándokokat, máriás újkorunk egyszerû apostolait, a kicsiny lelkeket, Mária kis apostolait, a mariológusok nagyon kis létszámú nyáját. Hála Istennek, a Damaszkuszi Notre Dame templom plébánosa személyében apostola lett az ikon-csodának. Elias Zahlaoui a plébános neve. Minden jelenés izgalmas, az ember-univerzum forradalmi természetfeletti kalandja.

1983. február 21-én adja elsõ üzenetét az Istenanya:
“Rövid, egyszerû mondatnyi a kérésem hozzád és általad minden emberhez. Ezt könnyen megjegyzed és állandóan ismételni fogod:

Isten megment engem.
Jézus megvilágosít.
Életem a Szentlélek.
Ezért semmitõl sem félek.”

Ennek a rövidke üzenetnek minden helyzetben élõ hittel ismétlése nagy kegyelmek forrása.

A plébános atya 1983. október 22. és 1983 november 6-a között hivatalosan az alábbi csoda-statisztikát örökítette meg:

1983. október 22-én 15 fényképen jelentkeznek az olajcseppek,
1983. november 2-án 15 fényképen jelentkeznek az olajcseppek,
1983. november 3-án 9 fényképbõl csepeg az olaj,
1983. november 4-én 18 fényképbõl csepeg az olaj,
1983. november 5-én 10 fényképbõl csepeg az olaj,
1983. november 6-án 43 fényképbõl csepeg az olaj.

FORRÁS: Dr. Molnár Gyula – Mária a történelemben. Kiadja a küküllõi esperesi kerület Transsylvánia. 2002.
E-könyv: http://mek.niif.hu/03600/03635/03635.htm

Fatima még nem tellett be…

A Pokol Látomása: „Szűzanya egy hatalmas tűztengert mutatott, ami a föld alatt látszott. Emberi formájú démonok és lelkek voltak alámerülve, mint égő, átlátszó széndarabok, mind megfeketedett vagy bronz színben ragyogott, a tűzvészben lebegtek, majd az égbe emelkedtek a lángok segítségével, amelyek belőlük indultak füstfelhőket okádva, majd körülvéve minket súlytalanul, fájdalmas és kétségbeesett sikolyok és nyögések közepette visszahulltak. Nagyon megrémültünk, reszkettünk a félelemtől. A démonokat meg lehetett különböztetni, ijesztő és visszataszító hasonlóságukról a félelmetes és ismeretlen állatokhoz, mind fekete és átlátszó. A látomás hosszúnak tűnt, de pillanatnyi volt. Hogyan hálálhatnánk meg szeretett mennyei Anyánknak, aki első Megjelenésének útmutatásaival felkészített minket a Mennybe utazásra. Úgy gondolom, máskülönben meghaltunk volna a félelemtől és rettegéstől.”

„Láttad a Poklot, ahová a szegény, bűnösök lelke kerül. Isten meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét, hogy megmentse őket. Ha megteszik, amit nektek mondok, sok lélek meg fog megmenekülni és béke lesz. A háború a végéhez közeledik, de ha az emberek nem hagyják abba Isten megbántását, egy rosszabb fog kitörni XI. Piusz pápa méltósága alatt. Ha egy éjjel ismeretlen fényt láttok majd, tudjátok, hogy ez az a nagy jel Istentől, hogy közeledik a világ megbüntetése a sok gonoszságáért, háborúval, éhínséggel, az Egyház és a Szentatya üldözésével. Ennek megakadályozására jönni fogok és kérni fogom Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívemnek és az elsőszombati engesztelô szentáldozást. Ha kérésemet teljesítik, Oroszország meg fog térni, és béke lesz; ha nem, elterjeszti tévtanait a világban, háborúkat és az Egyház üldözését okozva. A jókat fel fogják áldozni; a Szentatya sokat fog szenvedni; nemzetek fognak elpusztulni. Végül Szeplőtelen Szívem győzedelmeskedni fog. A Szentatya felajánlja nekem Oroszországot, s az megtér és a béke időszaka fog újra a világra köszönteni.”

3_scan_530_1.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=3qZ5dWalObM

2017. október 13-án megtörtént Nigériában az, ami 100 évvel ezelőtt a portugáliai Fátimában történt.”: https://gloria.tv/article/TGaiJYH9UWF72mvJ8uSARFPt4

http://www.fatimaprayers.com/translations_html/a_het_fatimai_ima.html

,,Az emberi gonoszságnak az isteni irgalmasság ellen intézett harca szükségképpen arra szolgál, hogy a csodálatos események valódisága és igaz volta annál világosabban kitűnjék.”

https://i.pinimg.com/736x/f9/f6/16/f9f6169a707499e477667dea593fb02b--lady-of-lourdes-calendar-.jpg1858. március 25-i jelenés során a Hölgy megmondja a nevét:

„Én vagyok a Szeplõtelen Fogantatás.”

Az utolsó jelenésre a barlang elõtt április 7-én, Mária búcsúlátogatására pedig július 16-án kerül sor.
A lourdes-i jelenések üzenete:
Emeljenek kápolnát a jelenés helyén, vezessenek oda zarándoklatokat.
– Háromszor szólít fel bûnbánatra és bíztat a bûnösök megtéréséért végzett imára.

http://reginamundiplebania.hu/wp-content/uploads/2013/08/RK_11_02_05.pdf

SÜRGŐS FELHÍVÁS-Imalánc a lengyel példát követve Magyarországon is

KAPTAM ,KÜLDÖM!

Sziasztok!

 
Egy keresztény testvérem küldte ezt a felhívást, a Szentlélek sugallatára.
Terjesszétek, nyomtassátok ki, beszéljétek meg a közösségeitekben, papjaitokkal! Kapcsolódjatok bele!
Nagy a támadás és erős minden területen. Ha a lengyeleknek sikerült, nekünk is sikerülhet ez az imahadjárat!
Isten dicsőségére, országunkért és a lelkek megmentésére!
 
 
10Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. 11Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. 12Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.
13Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. 14Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, 15felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. 16Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. 17Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. 18Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek…”
 
 
Kedves Testvérek!
 
2017.12.08-án déli 12 órakor, a Szeplőtelen Fogantatás napján imádkozzuk mi is az egész országban a rózsafüzért!
 
Az Engesztelő rózsafüzért imádkozzuk a magyar határainkon, a templomokban és otthon.
Az Irgalmasság rózsafüzérét Magyarország békéjéért és minden magyar ember megtéréséért.
A Szeretetláng rózsafüzért, hogy a Szent Anna réten minél előbb felépüljön az engesztelő kápolna Világ Győzelmes Királynője tiszteletére.
A Fájdalmas rózsafüzért Európa és a világ békéjéért, miniszterelnökünkért,a kormányért. Az idegen szívűek hatalmának megtöréséért.
 
Kérlek benneteket, juttassátok el minél több emberhez ezt a felhívást!
Kérem visszajelzéseteket, kik, hol, hányan tudnak bekapcsolódni ebbe az imahadjáratba!
Imádságos szeretettel:
 
Erdeiné Papp Margit
 
Tel.:0670-6138-711
 
Hittel,reménnyel és szeretettel Hozzád fordulunk Szép Szűz Mária, Angyalok és a Világ Győzedelmes Királynője.
Kérünk,terítsd ránk palástodat,védelmezz meg minket minden látható és láthatatlan ellenséges támadástól,hogy nemzetünk, a Te jogos és örökös tulajdonod fennmaradhasson!
A ránk váró nehéz időkben az a remény éltet, hogy szentjeinkkel és Szent Angyalaiddal védelmezel minket. Ámen.
 
Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején.
Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
mindenkor dicsőséges és áldott Szűz.
Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk,
engeszteld meg nekünk szent Fiadat,
ajánlj minket szent Fiadnak,
mutass be minket szent Fiadnak.
Ámen.

 

Portugália Őrzőangyala, a Béke Angyala által tanított ima (Fatima)

Istenem hiszek Benned, imádlak Téged,
remélek Benned és szeretlek.
Bocsánatért esedezem Hozzád mindazokért,
akik nem hisznek Benned, nem imádnak,
nem bíznak Benned és nem szeretnek.

(Portugália Őrzőangyala, a Béke Angyala tanította ezt az imát
a három fatimai gyermek látnoknak 1916 tavaszán, majd hozzátette:
“Így imádkozzatok! Jézus és Mária Szíve kegyesen fogadja imáitokat.”)

 
Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Ámen.

2017. december 1-én kapott sürgös imádság

Mennyei jóságos Örök Édesatyám! Kérünk, könyörülj rajtunk, bűnösökön! Szent Fiadért kérünk, légy irgalmas hozzánk! AZ Ő drága Szent értünk kiontott Vérére kérünk, bocsásd meg bűneinket! Atyánk! Beismerjük, hogy vétkeztünk ellened. Egyedül azt tettük, ami a szemedben undorító és rossz. Most töredelmes szívvel szánjuk és bánjuk minden elkövetett bűnünket, amelyekkel Téged és embertársainkat megbántottuk. Kérünk, segíts ezeket jóvátenni. Ígérjük, hogy a bűntől elhatárolódunk, és soha többé nem vétkezünk. Emelj ki bennünket bűneink mélységéből, és szent irgalmaddal könyörülj rajtunk! Szent Fiad keresztáldozatáért add meg nekünk az üdvösséget. Szűz Mária, bűnösök menedéke, kérünk, könyörögj érettünk. Ámen.”